Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
461 postów 1759 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

MASOŃSKI ZAMACH NA DEKALOG

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Bez Dekalogu nie ma prawa lecz panuje bezprawie, korupcja i legalny bandytyzm

MASOŃSKI ZAMACH NA DEKALOG

 

 Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich” (Mk 10,42-44).

 

trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 4,19 św. Piotr).

 

Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział.

1 Mojż. 18,19

 

Tak mówi Pan: Przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości.

Iz. 56,1

 

Kto podąża za sprawiedliwością i dobrocią, ten znajduje życie, sprawiedliwość i cześć.

 Przyp. 21,21

 

Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje.

Dz. 10,34-35

 

A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten, odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. Rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A kto jest bliźnim moim?

 

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać.

Mat. 23,23

 

Nie czyńcie nikomu krzywdy w sądzie ani co się tyczy miary, ani wagi, ani objętości. Będziecie mieli wagi rzetelne, odważniki rzetelne, efę rzetelną, hin rzetelny; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Będziecie więc przestrzegać wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw, i będziecie je wykonywać; Ja jestem Pan.

3 Mojż. 19,35-37

 

Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie.

Jana 7,24

 

I ten, kto uwalnia winnego, i ten, kto skazuje niewinnego, obaj są ohydą dla Pana.

Przyp. 17,15

 

On miłuje sprawiedliwość i prawo; Pełna jest ziemia łaski Pana.

Ps. 33,5

 

We wszystkich twoich miejscowościach, które da ci Pan, Bóg twój, ustanowisz sobie sędziów i nadzorców dla każdego plemienia, aby sprawiedliwie sądzili lud. Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy, nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i zniekształca sprawy tych, którzy mają słuszność. O sprawiedliwość, li tylko o sprawiedliwość będziesz zabiegał, abyś zachował życie i utrzymał w posiadaniu ziemię, którą ci da Pan, Bóg twój.

5 Mojż 16,18-20

 

Wykonywanie sprawiedliwości i prawa milsze jest Panu niż krwawa ofiara.

Przyp. 21,3

 

Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem.

1 Kor. 1,30

 

Słuchajcie więc, królowie, i zrozumiejcie (...) bo od Pana otrzymaliście władzę, od Najwyższego panowanie: On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi. Będąc bowiem sługami Jego królestwa, nie sądziliście uczciwie aniście prawa nie przestrzegali, aniście poszli za wolą Boga, przeto groźnie i rychło natrze On na was, będzie bowiem sąd surowy nad panującymi” (Mdr 6,1-6)

 

„Władca będzie miał przy sobie odpis Prawa i będzie go czytał przez wszystkie dni swego życia, aby się nauczył czcić swego Boga, Pana, strzegąc wszystkich słów tego Prawa i stosując jego nakazy, aby uniknąć wynoszenia się nad swych braci i zbaczania od przykazań na prawo czy też na lewo, aby długo królował on i synowie jego w Izraelu” (Pwt 17,19-21).

  

 „Biada prawodawcom ustaw bezbożnych i tym, co ustanowili przepisy krzywdzące, aby słabych odepchnąć od sprawiedliwości i wyzuć z prawa biednych mego ludu; by wdowy uczynić swoim łupem i by móc ograbiać sieroty” (Iz 10,1-2).

 

serce twoje stało się wyniosłe, powiedziałeś: Ja jestem Bogiem, ja zasiadam na Boskiej stolicy, w sercu mórz - a przecież ty jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem, i rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu” (Ez 28,2)

 

Ks. Stefano Gobbi

O MASOŃSKIM PLANIE ZNISZCZENIA 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

 

Przesłanie zapisane przez ks. Stefano Gobbi, Mediolan, 3.06.1989
Pierwsza sobota miesiąca. Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi
Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”, 405:

Bestia podobna do pantery


a
 Najmilsi synowie, gromadzicie się dziś w Wieczernikach modlitwy, aby uczcić święto Niepokalanego Serca waszej Niebieskiej Mamy. Wzywam was na całym świecie do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Odpowiedzieliście Mi z synowskim oddaniem i wspaniałomyślnością. Uformowałam Sobie obecnie zastęp złożony z synów, którzy przyjęli Moje zaproszenie i posłuchali Mego głosu.
b Nadszedł czas, w którym Moje Niepokalane Serce powinno zostać otoczone czcią przez cały Kościół i całą ludzkość. W tych czasach odstępstwa, oczyszczenia i wielkiego ucisku Moje Niepokalane Serce jest bowiem jedynym schronieniem i drogą prowadzącą was do Boga zbawienia i pokoju.Moje Niepokalane Serce staje się dziś przede wszystkim znakiem Mego pewnego zwycięstwa w wielkiej walce, toczącej się pomiędzy zwolennikami ogromnego czerwonego Smoka, a uczniami Niewiasty obleczonej w słońce.
c W czasie tej straszliwej walki wyłania się z morza Bestia podobna do pantery, aby pomóc czerwonemu Smokowi.
d Czerwony Smok to ateizm marksistowski, natomiast czarna Bestia to masoneria. Smok ujawnia się w całej swej potędze, natomiast czarna Bestia działa w ukryciu. Chowa się i maskuje w taki sposób, by móc wszędzie wejść. Ma łapy jak u niedźwiedzia i paszczę lwa, to znaczy działa wszędzie przebiegle i poprzez środki społecznego przekazu – przez propagandę. Siedem głów oznacza różne loże masońskie, które działają wszędzie w sposób podstępny i niebezpieczny.
e Ta czarna Bestia ma dziesięć rogów, a na nich – dziesięć diademów oznaczających panowanie i władzę królewską. Masoneria panuje i rządzi na całym świecie za pomocą dziesięciu rogów.W świecie biblijnym rógbył używany jako narzędzie wzmacniające, pozwalające lepiej słyszeć czyjś głos, jako potężny środek komunikacji.
f Bóg ogłosił Swą wolę Swojemu ludowi przy pomocy dziesięciu rogów, które pozwoliły poznać Jego Prawo: przy pomocy dziesięciu przykazań. Kto je przyjmuje i zachowuje, ten idzie w życiu drogą Bożej woli, radości i pokoju. Kto czyni wolę Ojca, ten przyjmuje Słowo Jego Syna i ma udział w dokonanym przez Niego Odkupieniu. Jezus udziela duszom życia samego Boga – poprzez łaskę, którą wysłużył nam Ofiarą dokonaną na Kalwarii.
g Łaska Odkupienia udzielana jest za pomocą siedmiu sakramentów. Przez łaskę wszczepiane są w dusze ziarna nadprzyrodzonego życia, którymi są cnoty. Najważniejszymi z nich są trzy cnoty teologalne i cztery kardynalne, a więc: wiara, nadzieja i miłość oraz roztropność, męstwo, sprawiedliwość i umiarkowanie. W Boskim słońcu siedmiu Darów Ducha Świętegocnoty te kiełkują, wzrastają, rozwijają się coraz bardziej i prowadzą dusze świetlaną drogą miłości i świętości.
h Działalność czarnej Bestii – to znaczy masoneriipolega na walczeniu w podstępny i uporczywy sposób o to, by uniemożliwić duszom kroczenie drogą wskazaną przez Ojca i Syna, a oświetloną Darami DuchaCzerwony Smok usiłuje doprowadzić całą ludzkość do obywania się bez Boga, do odrzucenia Go, dlatego rozszerza błąd ateizmu. Celem natomiast masoneriinie jest odrzucanie Boga, lecz bluźnienie Mu. Bestia otwiera usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego Imieniu i Jego przybytkowi, i przeciw wszystkim mieszkańcom Nieba. Największym bluźnierstwem jest odrzucanie kultu należnego tylko Bogu, a oddawanie go stworzeniom i samemu szatanowi. Dlatego też obecnie – w ślad za deprawującym działaniem masonerii – rozszerzają się wszędzie czarne msze i kult szatana. Ponadto masoneria działa wszelkimi sposobami, aby przeszkodzić duszom w osiągnięciu zbawienia. Chce ona uczynić nieskutecznym dzieło Odkupienia dokonane przez Chrystusa.
i Za pośrednictwem dziesięciu przykazań Pan przekazał Swe Prawo, masoneria zaś – mocą swych dziesięciu rogów – szerzy wszędzie prawo pozostające w zupełnej sprzeczności z Prawem Bożym.
j Przeciwstawiając się przykazaniu Pańskiemu: «Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie», masoneria ustanawia fałszywe bożki, przed którymi wielu upada na twarz w adoracji.
k Przeciwstawia się przykazaniu: «Nie będziesz wzywał Imienia Pana nadaremno»– i bluźni Bogu i Jego Chrystusowi. Czyni to bardzo wieloma podstępnymi i diabelskimi sposobami. Wprowadza się nawet Jego Imię w niestosowne nazwy produktów handlowych i realizuje świętokradzkie filmy o Jego życiu i Boskiej Osobie.
l Wbrew przykazaniu: «Pamiętaj, abyś dzień święty święcił», masoneria przekształciła niedzielę w weekend,w dzień sportu, zabaw i rozrywek.
m Przykazaniu: «Czcij ojca swego i matkę swoją», przeciwstawia ona nowy model rodziny, polegający na współżyciu nawet homoseksualistów.
n Na przekór przykazaniu: «Nie zabijaj», masonerii udało się zalegalizować wszędzie aborcję, doprowadzić do przyjęcia eutanazji i sprawić, że prawie zanikł szacunek dla wartości ludzkiego życia.
o Przeciwstawiając się przykazaniu: «Nie popełniaj grzechów nieczystych», usprawiedliwia ona, wychwala i szerzy wszelkie formy nieczystości – usprawiedliwiając nawet akty przeciwne naturze.
p Wbrew przykazaniu: «Nie kradnij», masoneria pracuje nad tym, by coraz bardziej rozszerzały się kradzieże, przemoc, uprowadzenia i rabunek.
q Przeciwstawiając się przykazaniu: «Nie mów fałszywego świadectwa», stara się ona o coraz większe rozprzestrzenianie się i uprawomocnienie oszustwa, kłamstwa i obłudy.
r Na przekór przykazaniu: «Nie pożądaj żony bliźniego swego ani żadnej jego rzeczy», masoneria usiłuje zepsuć do głębi sumienie, oszukując umysł i ludzkie serce.
s I tak popycha się dusze na zepsutą i złą drogę nieposłuszeństwa wobec Prawa Pańskiego. Pogrążają się one w grzechu i uniemożliwia się im przyjęcie daru Łaski i Bożego Życia.
t Siedmiu cnotom teologicznym i kardynalnym – będącym owocem życia w łasce Bożej – masoneria przeciwstawia siedem grzechów głównych, które są owocem ciągłego życia w stanie grzechu. I tak wierze przeciwstawia pychę; nadziei – rozwiązłość; miłości – chciwość; roztropności – gniew; męstwu – lenistwo; sprawiedliwości – zazdrość; umiarkowaniu – łakomstwo.
u Człowiek stający się ofiarą siedmiu grzechów głównych stopniowo jest prowadzony do odrzucenia kultu należnego Bogu, by oddawać cześć fałszywym bożkom, będącym uosobieniem wszystkich tych wad. Na tym polega największe i najstraszniejsze bluźnierstwo. Dlatego właśnie na każdej głowie Bestii wypisane jest imię bluźniercze. Każda loża masońska ma za zadanie doprowadzenie do adorowania innego bożka.
v Pierwsza głowa nosi bluźniercze imię pychy. Wada ta przeciwstawia się cnocie wiary i prowadzi do oddawania czci bożkowi, którym staje się ludzki rozum, wyniosłość, technika i postęp.
w Druga głowa nosi bluźniercze imię rozwiązłości. Przeciwstawia się cnocie nadziei i prowadzi do adorowania bożka seksualności i nieczystości.
x Trzecia głowa nosi bluźniercze imię chciwości. Przeciwstawia się cnocie miłości i szerzy wszędzie kult boga pieniądza.
y Czwarta głowa nosi bluźniercze imię gniewu. Przeciwstawia się cnocie roztropności i prowadzi do oddawania czci bogu niezgody i podziału.
z Piąta głowa nosi bluźniercze imię lenistwa. Przeciwstawia się cnocie męstwa i szerzy kult bożka strachu, opinii publicznej i wyzysku.
A Szósta głowa nosi bluźniercze imię zazdrości. Przeciwstawia się cnocie sprawiedliwości i prowadzi do oddawania czci bożkowi przemocy i wojny.
B Siódma głowa nosi bluźniercze imię braku umiaru w jedzeniu i piciu. Przeciwstawia się cnocie umiarkowania i prowadzi do oddawania czci bożkowi tak wychwalanego hedonizmu, materializmu i przyjemności.
C Loże masońskie mają za zadanie działać przebiegle, aby wszędzie doprowadzić ludzi do pogardzania świętym Prawem Bożym, do otwartej opozycji wobec dziesięciu Przykazań. Dążą one do zniesienia kultu należnego samemu tylko Bogu, żeby oddawać go bogom fałszywym – wychwalanym i adorowanym przez bardzo wielu ludzi. Tymi bogami są: rozum, ciało, pieniądz, niezgoda, władza, przemoc, przyjemność. Dusze wpadają przez to w mroczną niewolę zła, wad i grzechów, a w chwili śmierci i sądu Bożego – w jezioro wiecznego ognia, którym jest Piekło.
D Teraz rozumiecie, dlaczego – w tych czasach straszliwego i przebiegłego ataku czarnej Bestii, to znaczy masonerii – Moje Niepokalane Serce staje się waszym schronieniem i pewną drogą prowadzącą do Boga. W Moim Niepokalanym Sercu powstaje plan taktyki, której wasza Niebieska Mama używa w walce, aby pokonać podstępne oszustwa czarnej Bestii.
E Oto dlaczego formuję wszystkie Moje dzieci do zachowywania dziesięciu przykazań Bożych, do życia dosłownie Ewangelią, do częstego przystępowania do sakramentów – zwłaszcza do sakramentu pokuty i Komunii eucharystycznej. Środki te są niezbędną pomocą, by trwać w łasce Bożej. Pomagam Moim dzieciom, aby mocno ćwiczyły się w cnotach i zawsze kroczyły drogą dobra, miłości, czystości i świętości.
F Posługuję się wami, Moje małe, poświęcone Mi dzieci, w demaskowaniu wszystkich podstępnych zasadzek zastawianych na was przez czarną Bestię. Dzięki wam pragnę ostatecznie udaremnić wielki atak masonerii, skierowany dziś przeciwko Chrystusowi i Jego Kościołowi. W jej największej klęsce ukaże się na końcu w całej swojej wspaniałości tryumf Mojego Niepokalanego Serca w świecie.
Więcej w książce: 
//www.gobbi.pl

Źródło;https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2014/09/14/ks-stefano-gobbi-o-masonskim-planie-zniszczenia-10-przykazan-bozych/

 

PRZYKAZANIA BOŻE

WRAZ Z KOMENTARZEM

KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

 

2072: Dziesięć przykazań, będąc wyrazem podstawowych powinności człowieka względem Boga i względem bliźniego, objawia w swojej istotnej treści poważne zobowiązania. Są one ze swojej natury niezmienne i obowiązują zawsze i wszędzie.Nikt nie może od nich dyspensować. Dziesięć przykazań wyrył Bóg w sercu człowieka.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski Dekalog

https://www.youtube.com/watch?v=3qDSiQGhvEs

Przykazania Jezusa (1/2)

https://www.youtube.com/watch?v=yQJqsnr2pIk

 

1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ

2086: Pierwsze z przykazań obejmuje wiarę, nadzieję i miłość. Kto mówi o Bogu, mówi w istocie o Kimś wiecznym, niezmiennym, zawsze takim samym, wiernym, doskonale sprawiedliwym.Wynika stąd, żepowinniśmy bezwzględnie przyjmować Jego słowa, całkowicie Mu wierzyć i ufać. Jest On wszechmocny, łaskawy i czyniący dobro. Któż mógłby nie pokładać w Nim całej swojej nadziei? Któż mógłby nie miłować Go, rozważając skarby dobroci i miłości, których nam udzielił? Stąd też wyrażenie, jakiego używa Bóg w Piśmie świętym na początku lub na końcu swoich przykazań: „Ja jestem Pan".

Ks. prof. Waldemar Chrostowski Dekalog I przykazanie

https://www.youtube.com/watch?v=5gRClQEcXRs

Abp. S. Gądecki Dekalog 966 + 2016. I. Nie będziesz miał bogów cudzych obok Mnie

https://www.youtube.com/watch?v=xvqiQE3JIks

 

ks. Michał Olszewski SCJ - Dekalog, I Przykazanie

https://www.youtube.com/watch?v=PfMz2iaaPRQ

 

 

2. NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA, BOGA SWEGO, NADAREMNIE.

2142: Drugie przykazanie nakazuje szanować imię Pańskie. Podobnie jak pierwsze, uwypukla cnotę religijności i określa bardziej szczegółowo nasze posługiwanie się słowem w sprawach świętych.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski Dekalog II przykazanie

https://www.youtube.com/watch?v=X--Pq3lIpHg

ks. Michał Olszewski SCJ - Dekalog, II Przykazanie

https://www.youtube.com/watch?v=cfuvpCA8BO0

 

3. PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ.

2185: W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni powinnipowstrzymać się od wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywaniu radości właściwej dniowi Pańskiemu, pełnieniu uczynków miłosierdzia i koniecznemu odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu. Obowiązki rodzinne lub ważne zadania społeczne stanowią słuszne usprawiedliwienie niewypełnienia nakazu odpoczynku niedzielnego. Wierni powinni jednak czuwać, by uzasadnione powody nie doprowadziły do nawyków niekorzystnych dla czci Boga, życia rodzinnego oraz zdrowia.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski Dekalog III przykazanie

https://www.youtube.com/watch?v=pqGvpcjOPzM

ks. Michał Olszewski SCJ - Dekalog, III Przykazanie

https://www.youtube.com/watch?v=wEHfqGb2v5w

 

 

4.CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ.

2197: Czwarte przykazanie rozpoczyna drugą tablicę Dekalogu. Ukazuje porządek miłości. Bóg chciał, abyśmy po Nim czcili naszych rodziców, którym zawdzięczamy życie i którzy przekazali nam wiedzę o Bogu. Jesteśmy zobowiązani czcić i szanować tych wszystkich, którym Bóg - dla naszego dobra udzielił swojej władzy.

2198: Przykazanie to jest sformułowane w sposób pozytywny. Określa obowiązki, jakie należy wypełnić.Jest wprowadzeniemdo następnych przykazań, które dotyczą szczególnego poszanowania życia, małżeństwa, dóbr ziemskich, słowa. Stanowi jedną z podstaw nauki społecznej Kościoła.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski Dekalog IV przykazanie

https://www.youtube.com/watch?v=dmokOigv3GE

ks. Michał Olszewski SCJ - Dekalog, IV Przykazanie

https://www.youtube.com/watch?v=g6ziooaRHR0

 

5. NIE ZABIJAJ.

2258: Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga sięstwórczego działania Boga" i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku aż do końca. Nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej.

2262: W Kazaniu na Górze Pan przypomina przykazanie: Nie zabijaj (Mt 5,21) i dodaje do niego zakaz gniewu, nienawiści i odwetu. Co więcej, Chrystus żąda od swojego ucznia nadstawiania drugiego policzka, miłowania nieprzyjaciół. On sam nie bronił się i kazał Piotrowi schować miecz do pochwy.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski Dekalog V przykazanie

https://www.youtube.com/watch?v=0MyF0bztOJQ

ks Michał Olszewski SCJ - Dekalog, V Przykazanie

https://www.youtube.com/watch?v=yl7WnjxU5rs

 

6. NIE CUDZOŁÓŻ

2335: Każda z dwu płci z taką samą godnością, chociaż w różny sposób, jest obrazem mocy i czułej miłości Boga. Jedność mężczyzny i kobiety w małżeństwie jest sposobem naśladowania w ciele wspaniałomyślności i płodności Stwórcy:Mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem" (Rdz 2, 24). Z tej jednościwywodzą się wszystkie pokolenia ludzkie.

2400: Cudzołóstwo i rozwód, poligamia i wolny związek są poważnymi wykroczeniami przeciw godności małżeństwa.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski Dekalog VI przykazanie

https://www.youtube.com/watch?v=RvI6SBf8iJo

ks Michał Olszewski SCJ - Dekalog, VI Przykazanie

https://www.youtube.com/watch?v=7CL80jAHL80

 

7. NIE KRADNIJ.

2401: Siódme przykazanie zabrania zabierania lub zatrzymywania niesłusznie dobra bliźniego i wyrządzania bliźniemu krzywdy w jakikolwiek sposób dotyczącej jego dóbr. Nakazuje sprawiedliwość i miłość w zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy ludzkiej. Z uwagi na wspólne dobro wymaga ono powszechnegoposzanowania przeznaczenia dóbr i prawa do własności prywatnej.Życie chrześcijańskie stara się dobra tego świata ukierunkować na Boga i miłość braterską.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski Dekalog VII przykazanie

https://www.youtube.com/watch?v=8WNEUymq7AI

ks Michał Olszewski SCJ - Dekalog, VII Przykazanie

https://www.youtube.com/watch?v=O3p87FHM5BM

 

8. NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU.

2464: Ósme przykazanie zabrania fałszowania prawdy w relacjach z drugim człowiekiem. Ten przepis moralny wypływa z powołania ludu świętego, by był świadkiem swojego Boga, który jest prawdą i chce prawdy. Wykroczeniaprzeciw prawdzie - przez słowa lub czyny - wyrażają odmowęzobowiązania się do prawości moralnej; są poważną niewiernością Bogui w tym sensie podważają podstawy Przymierza.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski Dekalog VIII przykazanie

https://www.youtube.com/watch?v=8WNEUymq7AI

ks Michał Olszewski SCJ - Dekalog, VIII Przykazanie

https://www.youtube.com/watch?v=L3f62Ksz5XM

 

9. NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO.

2514: Święty Jan rozróżnia trzy rodzaje pożądania, czyli pożądliwości: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę życia. Zgodnie z katolicką tradycją katechizmową dziewiąte przykazanie zakazuje pożądania cielesnego [...].

Ks. prof. Waldemar Chrostowski Dekalog IX przykazanie

https://www.youtube.com/watch?v=6axfWOiqq6M

Ks. dr bp. Stanisław Stefanek Nie pożądaj żony bliźniego swego a polska rzeczywistość

https://www.youtube.com/watch?v=nEDFnjiD4D8

ks Michał Olszewski SCJ - Dekalog, IX Przykazanie

https://www.youtube.com/watch?v=7CL80jAHL80

 

10. ANI ŻADNEJ RZECZY, KTÓRA JEGO JEST.

2534: Dziesiąte przykazanie stanowi dalszy ciąg i uzupełnienie przykazania dziewiątego, które odnosi się do pożądliwości ciała. Zabrania ono pożądania dóbr drugiego człowieka, które jest źródłem kradzieży, grabieży i oszustwa, zakazanych przez siódme przykazanie. „Pożądliwość oczu" prowadzi do przemocy i niesprawiedliwości zakazanych przez piąte przykazanie. Zachłanność ma swe źródło - podobnie jak nierząd -w bałwochwalstwiezakazanym w trzech pierwszych przepisach Prawa. Dziesiąte przykazanie zwraca uwagę na intencję serca; wraz z dziewiątym przykazaniem streszcza ono wszystkie przykazania Prawa.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski Dekalog X przykazanie

https://www.youtube.com/watch?v=6axfWOiqq6M

ks Michał Olszewski SCJ - Dekalog, X Przykazanie

https://www.youtube.com/watch?v=O3p87FHM5BM

Źródło;//www.zaufaj.com/dekalog.html

 

Radio Maryja KATECHEZY NA TEMAT DEKALOGU

//www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/katechezy/

Witold Leon Czartoryski O ETYCE W ŻYCIU PUBLICZNYM

//myslkonserwatywna.pl/czartoryski-o-etyce-w-zyciu-publicznym/

 

Kwestię racjonalności uznania religii za fundament prawodawstwa nowoczesnego państwa, w swoim publicznym wykładzie – omówił prof. dr hab. Adam Wielomski, politolog i historyk idei, redaktor naczelny czasopisma „Pro Fide, Rege et Lege”.//konserwatyzm.pl/artykul/24030/prof-wielomski-racjonalnosc-uznania-religii-za-fundament-prawodawstwa-nowoczesnego-panstwa/

Wykład prof. A. Wielomskiego o racjonalności religii jako fundamentu praw państwowych jest dostępny również w całości bezpośrednio w kanale youtube.  Bardzo polecam jego obejrzenie, albowiem misją Polski jest wprowadzenie etosu Boga i prawa Boga do relacji wewnętrznych w państwie polskim i w stosunkach międzynarodowych. Świetnie to rozumieli polscy mężowie stanu w wieku XIX jak Zamoyjscy czy Czartoryscy, a także hr. August Cieszkowscy i romantycy polscy hr. Z. Krasiński, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=fPP2QGNM4zg

Religia ma pierwszeństwo w stosunku do polityki

//www.m.pch24.pl/spotkanie-czcicieli-chrystusa-krola--religia-ma-pierwszenstwo-w-stosunku-do-polityki-,56258,i.html

Kościół walczący o zbawienie

//janusz.neon24.pl/post/110322,kosciol-walczacy

Polski logos a etos (prof. Feliks Koneczny)

//scans.library.utoronto.ca/pdf/4/35/polskielogosetho01koneuoft/polskielogosetho01koneuoft.pdf

 

 

Europa a chrześcijaństwo - perspektywa biblijna |ks. prof. Waldemar Chrostowski.

https://www.youtube.com/watch?v=rM45vqiZNWA

Nie ma dwóch równoległych dróg zbawienia|ks. prof. Waldemar Chrostowski.

//janusz.neon24.pl/post/136370,nie-ma-dwoch-rownoleglych-drog-zbawienia

Kazanie w Betlejem|ks. prof. Waldemar Chrostowski.

https://www.youtube.com/watch?v=Ic0h2EDGKmc

Kazanie w Nazarecie|ks. prof. Waldemar Chrostowski.

https://www.youtube.com/watch?v=LiKDzWCq-2o

Rozważanie w Kanie Galilejskiej |ks. prof. Waldemar Chrostowski.

https://www.youtube.com/watch?v=dK4-c-02mFw

Kazanie na Górze Błogosławieństw |ks. prof. Waldemar Chrostowski.

https://www.youtube.com/watch?v=H-zUzr4FDFs

Kazanie na Górze Tabor |ks. prof. Waldemar Chrostowski.

https://www.youtube.com/watch?v=CpA3yBth87o

 

Jednak PiS jest bity w mordę od Polaka za żydowskie oszczerstwa !!!

https://www.youtube.com/watch?v=r1z-12Pei6k

//pikio.pl/polityk-pis-dostaje-w-twarz-na-cmentarzu-video/

Walka o triumf Jezusa Chrystusa Króla i Pana Polski

//janusz.neon24.pl/post/141170,walka-o-triumf-chrystusa-krola-w-polsce

MB z Akita zapowiada koniec piekielnej zgrai

//janusz.neon24.pl/post/118349,akita-zapowiada-koniec-z-piekielna-zgraja

Wiek Fatimy: Kwestia Rosji i trzech wojen światowych

//janusz.neon24.pl/post/139642,wiek-fatimy-kwestia-rosji-i-trzech-wojen-swiatowych

Co Bóg mówi do współczesnego człowieka przez tajemnice fatimskie? - ks. Mieczysław Piotrowski TChr

https://www.youtube.com/watch?v=CopTcNFWvwY

 

 

#1 O tym jak założono religię NEW AGE (nowej ery) - rozmowy z s. Michaelą Pawlik

https://www.youtube.com/watch?v=gP8FTTMPTO4

#2 O tym jak założono religię NEW AGE (nowej ery) - rozmowy z s. Michaelą Pawlik

https://www.youtube.com/watch?v=j3AtqBbB_ic

#3 O tym jak założono religię NEW AGE (nowej ery) - rozmowy z s. Michaelą Pawlik

https://www.youtube.com/watch?v=B7MMm6zAjfM

#4 O tym jak założono religię NEW AGE (nowej ery) - rozmowy z s. Michaelą Pawlik

https://www.youtube.com/watch?v=Xwm9Xsav5rw

#5 O tym jak założono religię NEW AGE (nowej ery) - rozmowy z s. Michaelą Pawlik

https://www.youtube.com/watch?v=vgoVgfs1FXE

#6 O tym jak założono religię NEW AGE (nowej ery) - rozmowy z s. Michaelą Pawlik

https://www.youtube.com/watch?v=ah6ewguAdkU

#7 O tym jak założono religię NEW AGE (nowej ery) - rozmowy z s. Michaelą Pawlik

https://www.youtube.com/watch?v=0K900JCyJrc

BOGOWIE NEW AGE

https://www.youtube.com/watch?v=dLOb0YqPTss

 

 

300 LAT OD ZJEDNOCZENIA WSZYSTKICH SEKT DIABŁA

//janusz.neon24.pl/post/139583,trzysta-lat-od-zjednoczenia-sekt-diabla

Czy Biblia zapowiada światowy spisek ?

//janusz.neon24.pl/post/118008,czy-biblia-przepowiada-swiatowy-spisek

Świat globalnych sieci a Polska

//janusz.neon24.pl/post/116580,swiat-globalnych-sieci-a-polska

Prześladowania Chrześcijan w Europie i na świecie (ks. prof. Jerzy Bajda)

https://www.youtube.com/watch?v=lhRveRdxS_8

Masoni największymi wrogami Polski i Romana Dmowskiego

//janusz.neon24.pl/post/118267,masoni-najwiekszymi-wrogami-polski-i-dmowskiego

Atak masonerii na Polskę

//janusz.neon24.pl/post/113370,atak-masonerii-na-polske

Szatańskie sekty żydowskie rządzą światem

//janusz.neon24.pl/post/114658,szatanskie-sekty-zydowskie-rzadza-swiatem

Imperium Zła

https://www.youtube.com/watch?v=XK6oV5BBOeo

Ich Polin czy nasz polip ?

//janusz.neon24.pl/post/135078,ich-polin-czy-nasz-polip

Akt apostazji premier Beaty Szydło !

//gazetawarszawska.com/antykosciol/6636-premier-beata-szydlo-dokonala-aktu-apostazji

Goj ma służyć i przyjąć religię New Age

https://www.youtube.com/watch?v=Veyt5_1kOaU

Żyd Hartman pluje na Żydów!

https://www.magnapolonia.org/hartman-w-szale-wscieklosci-pluje-na-zydow/

Skąd się wzięło zło ?

//janusz.neon24.pl/post/136592,skad-sie-wzielo-zlo

Prof. Noel Ignatiev „Trzeba się pozbyć białych ludzi”

https://reporters.pl/10799/zydowski-profesor-harvardu-trzeba-pozbyc-sie-bialych-ludzi-wideo/amp/

Żydowska policja w III RP ma być okrutna wobec Polaków! (Raport Błaszczaka)

//pikio.pl/wyciekl-porazajacy-dokument-blaszczak-za-to-zostanie-zdymisjonowany/

Żydowska Policja w III RP zamordowała na komendach policji setki Polaków

https://oko.press/blaszczak-kaczynski-rzadow-psl-bylo-wiecej-zgonow-komisariatach-strzelali-pustakami-mswia-policja-maja-takich-danych/

Polacy podpalają się przez Żydów w żydowskim Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu

//www.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/poznan/a/trojpole-mezczyzna-podpalil-sie-w-sadzie-apelacyjnym,9481367/

Żydzi z PO i baronowie żydowscy stworzyli oligarchiczną demonokrację w Polsce

https://wrealu24.pl/wstrzasajacy-film-szokujace-ustalenia-dziennikarzy-sledczych-powiazania-politykow-po-i-psl-z-oligarchami/

Fortuny żydowskie na grabieży całego Narodu Polskiego

https://polskaniepodlegla.pl/wydarzenia/item/13934-tego-nie-przeczytacie-nigdzie-indziej-tajemnica-bogactwa-kulczykow-jako-pierwsi-publikujemy-teczke-niezyjacego-miliardera

Zboczeniec Z. Freud i iluminaci oraz sekty psychoanalityków i ideologia Sodomy

//janusz.neon24.pl/post/123930,oszustwa-zyda-z-freuda-iluminata-i-swini-gadarenskiej

Wielka Rewolucja sowieckiej Bestii

//janusz.neon24.pl/post/118237,wielka-rewolucja-bestii

Finanse bolszewii cz. 1

//janusz.neon24.pl/post/118210,finanse-bolszewii-cz-1

Finanse bolszewii cz. 2

//janusz.neon24.pl/post/118216,finanse-bolszewii-cz-2-rabunek-carskiego-zlota

Rewolucja a problem pamięciobójstwa

//janusz.neon24.pl/post/116239,rewolucja-zbrodnia-pamieciobojstwa

Wojna w Europie

//janusz.neon24.pl/post/111037,wojna-w-europie

Biblioteka goja

//www.cywilbanda.cba.pl

Dr Stanisław Krajski - Aktualny stosunek Kościoła do tajnych stowarzyszeń

https://www.youtube.com/watch?v=lp012gmRnss

 

 

Precz przeklęci nachodźcy !(Paulin o. Augustyn Pelanowski)

//janusz.neon24.pl/post/141204,ojciec-augustyn-pelanowski-precz-przekleci-nachodzcy

Belgia: „Jesteśmy w stanie wojny z nachodźcami !!!”

https://reporters.pl/10825/belgia-jestesmy-w-stanie-wojny-z-imigrancka-mlodzieza-sromotnie-przegrywamy-wideo/

Światy islamu czy świat morderców ?

//janusz.neon24.pl/post/139802,swiat-islamu-czy-swiat-mordercow

Islam bicz Boży na apostatów cz. 1

//janusz.neon24.pl/post/137006,islam-bicz-bozy-na-apostatow-cz-1

Franciszek: „ostrożnie z islamem”

//janusz.neon24.pl/post/118292,ostroznie-z-islamem

Polska przeciwko islamowi

//janusz.neon24.pl/post/112860,polska-przeciwko-islamowi

 

 

 

Hybrydowa wojna duchów w Kościele Chrystusa cz. 1

//janusz.neon24.pl/post/139430,hybrydowa-wojna-w-kosciele-chrystusa

Hybrydowa wojna duchów w Kościele Chrystusa cz. 2

//janusz.neon24.pl/post/139531,hybrydowa-wojna-w-kosciele-cz-2

Żydowskie „chrześcijaństwo” zielonoświątkowcy, charyzmatycy itp.

//janusz.neon24.pl/post/118352,zydowskie-chrzescijanstwo-zielonoswiatkowcy-i-inni

Trybalizm i duszpasterstwo misyjne

//janusz.neon24.pl/post/118607,trybalizm-i-duszpasterstwo-misyjne

XX WIECZNY DOKTOR KOŚCIOŁA

//janusz.neon24.pl/post/136991,dietrich-von-hildebrand-dwudziestowieczny-doktor-kosciola

Kim jest „Miłosierdziel” i jak postępuje ?

//janusz.neon24.pl/post/136142,kim-jest-milosierdziel-i-jak-postepuje

Antychryst zatrzymany w Polsce!

//janusz.neon24.pl/post/134556,antychryst-zatrzymany-w-polsce

Uważajcie na Antychrystów!

//janusz.neon24.pl/post/139420,uwazajcie-na-antychrystow 

KOMENTARZE

 • Autor
  Bardzo dobra, porządkująca, bardzo potrzebna notka. Życie według Przykazań i uzupełniających je nauk ewangelicznych zawsze było jest i będzie konieczności i dla zachowania przez nas i życia i człowieczeństwa i wypełnienia swoich powołań.

  Tak z marszu - tu by trzeba rozszrzyć:
  "2262: W Kazaniu na Górze Pan przypomina przykazanie: Nie zabijaj (Mt 5,21) i dodaje do niego zakaz gniewu, nienawiści i odwetu".

  Tu nie ma zakazu "gniewu, nienawiści i odwetu" bezwzględnych, bo gniew i nienawiść to emocje towarzyszące uczuciom i w swoje naturalnej skali są nie tylko poza ocenę moralną, ale i niezbędne ludziom dla samooceny swoich postaw i podejmowania świadomych decyzji.
  Również postawa odwetu w zakresie naturalnych emocji podlega tym samym zasadom.
  Nagannymi w zakresie "gniewu, nienawiści i odwetu" mogą być tylko ich zawinione stany nadmiaru lub niedostatku przełożone na konkretne działania.

  W ogóle zresztę przykazań Bożych nie wolno traktować jako zbioru zakazów i nakazów, bo żadnych chronionych nimi ludzkich wartości nie można traktować jako wartości samych w sobie.
  Taką jest tylko Bóg, łatwo więc tu popadać w bałwochwalstwo i obłudę.

  Wynika to z zasady nadstawiania drugiego policzka. W sytuacji konieczności wyboru oznacza ona poświęcanie wartości niższego rzędu, aby ochronić wartość wyższego rzędu tak w życiu duchowym jak społecznym.


  Przykazanie 6. NIE CUDZOŁÓŻ dotyczy nie tylko spraw łóżkowych, ale w ogóle i kontaktów z osobami o obcej duchowości tak bezpośrednich jak między wspólnotowych, między cywilizacyjnych i międzykulturowych, bo te prowadzą do destrukcyjnych sprzeczności wewnętrznych, prób służby dwóm panom i zdrad.
  Np ekumenizm i relacje międzykulturowe, czy reakcja na agresję kiedy są źle rozumiane podlegają pod grzech cudzołóstwa.
 • @miarka 19:04:20
  W zasadzie pełna zgoda, poza kwestiami ze sfery uczuciowości człowieka, które Pan podniósł w swoim komentarzu. Bowiem w ocenianym przez Pana materiale, to wcale nie chodzi o emocje, albowiem uczucia i ich ekspresja, to tylko symptomy ujawniające nasz stan psychiczny, który obserwujemy w różnych sytuacjach i wyrażają, za wyjątkiem psychopatów, nasze reakcje na różne bodźce. Emocje ilustrują jak są znoszone różne sytuacje stresowe. Stresory i reakcje na nie pokazują w istocie, jak wygląda człowiek "wewnętrzny" na zewnątrz. Zatem przy różnych adaptacjach, a więc w chcianych lub niechcianych sytuacjach, w których się znajdujemy, to reagujemy w sposób różny i zgoła odmienny. Nie ma więc emocji ani dobrych ani złych. One po prostu są zawsze obecne w człowieku dopóki żyje w ciele. Oczywiście także wychowujemy swoje uczucia, ale są przecież sytuacje, w których, jak w przypadku świętego gniewu Pana Jezusa, opisanego przez ewangelistów, podczas oczyszczania Świątyni Jerozolimskiej, ujawniają się z całą pasją, zwłaszcza jako słuszna reakcja na zło. Dla przykładu żołnierz ma obowiązek wzniecić swój gniew w stosunku do wroga, który narusza dobro, którym jest Ojczyzna. Żołnierzowi musi więc towarzyszyć męstwo, roztropność, kompetencja wojskowa, mocna miłość do Boga i swej Ojczyzny, lecz także musi go ogarniać święty gniew, który dopomaga w walce z nieprzyjacielem.

  Zatem powyższy tekst traktuje o gniewie, lecz z nienawiści do dobra, jako coś złego, radykalnie niedobrego, jako usposobienie złoczyńców.
  Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia, gdy żydzi uknuli spisek przeciwko Panu Jezusowi i zamordowali go z zimną krwią, manipulując Poncjuszem Piłatem i tłumem. Z podobnym psychopatycznym gniewem żydowskim spotykamy się w "Dziejach Apostolskich" w Damaszku, gdzie tamtejsi żydzi poprzysięgli, że nie będą jeść ani pić aż nie zamordują św. Pawła z Tarsu. Tak wygląda gniew psychopatów, złoczyńców planujących zbrodnie.

  Z takim też gniewem cynicznych, zimnokrwistych morderców, wręcz ludobójców, mieliśmy rzecz jasna do czynienia, gdy Niemcy i sowieci paktowali nad napaścią na Polskę i decydowali o jej rozbiorze, co miało miejsce we wrześniu 1939 roku, a potem jeszcze przedstawiciele gestapo i NKWD w Zakopanem uradzali jak do lat 70tych ubiegłego wieku wymordować cały Naród Polski.

  O ten gniew tutaj chodzi, a nie o to, że Kowalski wściekł się na Nowaka, iż ten uwiódł mu żonę ;) W tym przypadku święty gniew Kowalskiego jest nawet konieczny !!! ;)
 • @Janusz Górzyński 20:31:04
  Jezus nie mówił że gniew jest zły, tylko że sądowi podlega ten kto się gniewa.
  Na tej samej zasadzie mówił że już w sercu cudzołoży już ten, kto pożądliwie spojrzy na niewiastę, a przecież pożądanie swojej żony to nie grzech.
  Jasne więc, że i gniew może być jak najbardziej usprawiedliwionym, nawet świętym.

  " Żołnierzowi musi więc towarzyszyć męstwo, roztropność, lecz także święty gniew, który dopomaga w walce z nieprzyjacielem".

  Akurat to szczególnie dobrze tłumaczy, że nie każdy gniew jest złem duchowym, które przeradza się w czynienie zła fizycznego.


  Tak samo jest i z nienawiścią towarzyszącą uczuciom w sposób naturalny - np. nienawiść zła towarzyszy miłości dobra.

  Nawet już dzisiaj pisałem:
  "Działanie z miłości do ofiary, priorytetowej wobec miłości do osoby ludzkiej w zbrodniarzu jest jak najbardziej normalne dla normalnych ludzi. Ono nie jest działaniem pod wpływem niekontrolowanej czy sztucznie rozbudzanej emocji nienawiści do człowieka.
  Sama nienawiść do zła towarzysząca miłości do dobra jest czymś jak najbardziej chwalebnym.
  Tego to nawet lewactwo ze swoją "mową nienawiści" nie jest w stanie zakłamać".
  http://macgregor.neon24.pl/post/141202,narodowcy-przywracaja-realizm-polityczny#comment_1425756

  Podkreślę zwłaszcza:
  "Ono nie jest działaniem pod wpływem niekontrolowanej czy sztucznie rozbudzanej emocji nienawiści do człowieka",
  ...bo tu równie dobrze można za nienawiść podstawić gniew "niekontrolowany, czy sztucznie rozniecany" i też otrzymać zdanie prawdziwe.
  Również "odwet w działaniach wojennych" jest postawą naturalną. Nagannym jest odwet za krzywdę - tu sprawiedliwość może czekać.
  - Wojna zaś to już dziedzina moralności - tu zwlekać nie można bo skutki mogą być nieodwracalne. Tu żadnych środków służących obronie koniecznej wykluczać nie można.

  Co do Twoich przykładów:
  "Zatem powyższy tekst traktuje o gniewie z nienawiści do dobra, jako coś złego, radykalnie niedobrego. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia, gdy żydzi uknuli spisek przeciwko Jezusowi i zamordowali go z zimną krwią. Z podobnym psychopatycznym gniewem żydowskim się spotykamy Damaszku, gdzie żydzi przysięgli, że nie będą jeść ani pić aż nie zamordują św. Pawła z Tarsu.

  Z takim też gniewem cynicznych morderców mieliśmy do czynienia gdy Niemcy i sowieci paktowali nad napaścią na Polskę i decydowali o jej rozbiorze a potem gestapo i NKWD w Zakopanem uradzali jak do lat 70tych ubiegłego wieku wymordować cały Naród Polski".

  ... to się z nimi nie całkiem zgadzam co do nazwy.
  Taki "gniew z nienawiści do dobra" to już raczej satanizm, raczej "żądza mordu" motywowana satanistycznie, chęć niszczenia, zabijania człowieka traktowanego jak "podczłowieka" lub bydło, "gojów", stanowienie przestrzeni swojego panowania, terroryzm, a nie gniew.


  Ja bym to nazwał nie "gniewem z nienawiści do dobra" , a "gniewem z nieprawości". To zdecydowanie lepiej tłumaczy stan faktyczny.

  Człowiek dojrzały rozróżnia dobro i zło i zawsze opowiada się po stronie dobra.

  Człowiek nieprawy może opowiedzieć się po stronie zła a więc zostać mniej lub bardziej świadomym satanistą, szowinistą, narodowym socjalistą, czy syjonistą, uzurpatorskim panem nad podludźmi czy gojami, demonem oddającym pokłon diabłu...

  Może jednak i mieć mentalność tak głęboko przedpotopową, że nie rozróżniać w prawdzie dobra i zła, samego siebie uważając za zawsze dobrego. Nie przyznawać się nigdy do winy z typowym przy złapaniu za rękę na gorącym uczynku: "to nie moja ręka, puść mnie, ty bandyto". Nawet krytyki siebie nie dopuszczać, być w swoim poczuciu ponad moralnością i jeszcze dyktatorem praw dla innych pod nieustającymi groźbami krzywdzenia ich.

  Tak więc gniew w tym drugim przypadku jest z powodu odwrócenia kwalifikacji dobry-zły.
  Ten co się przeciwstawia nieprawemu jest przez niego traktowany jako zły i nawet niszczony jako "zły", jakoby jako "zło wcielone".
  Ktoś kto uważa siebie za bezwzględnie dobrego uważa innych za bezwględnie złych - najdelikatniej mówiąc gardzi nimi bez względu na to co robią.

  Oczywiście ten nieprawy, "fałszywie dobry" też jak najbardziej jest satanistą, bo robi to czego chce diabeł, a więc czyni źle normalnym ludziom, robi im piekło na ziemi.

  To ten "fałszywy gniew" czyni go tym "nadczłowiekiem", "panem nad gojami", czy "karzącą ręką ślepej sprawiedliwości" wyprowadzanej z praw przez niego stanowionych.

  On tutaj swój gniew uznaje za słuszny i sam się uprawnia do robienia dowolnego "porządku" z tym "złym".
  Jak się zapędzi, to nawet chce zaprowadzać "Nowy Porzadek Świata" (NWO).

  Gniew ma tutaj znaczenie energii. Ta zaś może być żle spozytkowana lub dobrze. - Dobrze gdy stoi po stronie prawdy i prawości, żle, gdy po stronie fałszu i nieprawości.
 • @miarka 02:32:04
  Masoński plan zniszczenia Prawdy dokonuje się w głowach naszych.

  Posłanka Pawłowicz znajduje w projekcie Dudy przepis jaskrawo sprzeczny z KRP. I co mówi?

  - Ten przepis jest jaskrawo sprzeczny z KRP. Ale jako członkini PiS będę głosowała za jego przepchnięciem.

  I to jest właśnie zaprzeczenie chrześcijaństwa. Ta dwulicowość.
  Ta rozbieżność między cywilizacją wartości a cywilizacją interesu.

  Bo W MOIM interesie jest, by nie podpaść PiS-owi....

  Żeby dekomunizować, trzeba mieć odwagę zacząć samemu (samej) sobie stawiać elementarne pytania. Te NAJBARDZIEJ elementarne.
 • Autor sugeruje że ludzie są bezmózgimi idiotami.
  Czuje się poniżany i obrażany przez autora.

  Uważam że przeciętny przedszkolak potrafi powiedzieć czego nie powinno się robić.. i nie dlatego że mu ksiądz to do głowy wciska ale dlatego że dziecko ma i rozum i moralność (dziecka wprawdzie ale zawsze)

  Wciskanie że ludzie to idioci i tylko dekalog ich "cywilizuje" to grube i obraźliwe nadużycie.

  Znamy wszyscy dziesiątki przykładów na to jaką moralność reprezentują ci sukienkowi nauczyciele dekalogu.
  Czy Ksiądz łamiący dekalog może być księdzem ?

  Zacznijcie może najpierw stosować dekalog od siebie ...

  Do dekalog nic nie mam poza tym że dzisiejsza wersja jest fałszywka w stosunku do wersji oryginalnej wymyślonej przez żydów 2000 lat temu.
  Bóg zmienił zdanie czy mu klechy zafałszowały jego słowa ?
  A może to tylko bajka dla "owieczek" traktowanych jak kompletni idioci ?
 • Tyle gadania że Bóg to Bóg tamto ...?
  A widział ktoś Boga ? wszystko to jak u Michnika... "z wiarygodnych źródeł wynika że..."
  To wszystko to bajki czy legendy sprzed 2000 tys lat stworzone przez prymitywne żydowskie plemiona pasterzy owiec.

  Branie na serio tych prymitywnych opowieści to tak jakby brać na serio wierzenie aborygenów, Indian z Amazonii czy innych Zulusów z Afryki.
  Oni też mają swoje przekazy opowieści i związaną z nimi wiarę.
  I te ich opowieści są równie ciekawe i równie wiarygodne.

  Te opowieści są ciekawe ze względów historycznych, poznawczych... ale nie mogą na "miłość Boską" być wyznacznikiem sposobu życia współczesnego człowieka.
  Przecież tam roi się od rasizmu, skrajnej oligarchii, zbrodni i okrucieństwa... (takie to były czasy)
 • Piękny i nostalgiczny artykuł o Słowianach
  Nasze przekazy nasza Słowiańska historia jest piękna.
  Co nas obchodzą żydowskie brednie sprzed 2000 tys lat.
  Jesteśmy Słowianami i mamy swoją Historię.
  Ludy słowiańskie to obszary całej wschodniej Europy poprzez Europę środkową aż do Europy Południowej i bliskiego wschodu
  Tak ta Słowiańska kultura promieniowała przez długie wieki.
  Swoje ślady zostawiła na licznych artefaktach gdzie widać napisy Słowian
  (np starożytne runy, pismo Kreteńskie, cała Grecja i pół Turcji to historyczne obszary Słowian, kultura Minojska to w istocie kultura Słowian .. język słowiański na zapisach minojskich...)

  Poniżej piękny artykuł o pozostałościach...nostalgii Słowiańskiej...warto przeczytać cały artykuł.

  https://opolczykpl.wordpress.com/2017/11/30/prastare-korzenie-debow-w-czolpinie-odsloniete-przez-morze-metafora-naszych-kulturowych-korzeni/


  A wy uprawiacie kult żydowskich pasterzy którzy potem zmienili się pasożytów żerujących na lokalnych społeczeństwach na lichwie na korupcji, na kłamstwie. na obłudzie, na relatywizmie moralnym...
  Stad powtarzające się ogromy żydów...to forma oczyszczania się zainfekowanych organizmów przed niezwykle dokuczliwą zarazą.

  Kooperacja, koegzystencja, symbioza tak ale pasożytowanie to już nie.
  Nikt nie chce być żydowskim niewolnikiem a miliony muszą nim być by przeżyć.

  Wy jesteście niewolnikiem żydowskiego Boga przystrzyżeni intelektualnie do takiej roli (na kolanach, modlić znaczy błagać, żebrać, całowanie po rękach, znoszenie darów... my głupie owieczki i oni sukienkowi co to nauczają te głupie owieczki....to wszystko zwyczaje sprzed 2000 ty lat
  i to zwyczaje skrajnie niedemokratyczne..
 • @maharaja 11:44:07
  Wpis ogólnie słuszny, ale:

  "Masoński plan zniszczenia Prawdy dokonuje się w głowach naszych"

  Domagam się tutaj łączenia prawdy z prawością tak, jak to pisałem powyżej.


  "Posłanka Pawłowicz znajduje w projekcie Dudy przepis jaskrawo sprzeczny z KRP. I co mówi?
  - Ten przepis jest jaskrawo sprzeczny z KRP. Ale jako członkini PiS będę głosowała za jego przepchnięciem.
  I to jest właśnie zaprzeczenie chrześcijaństwa. Ta dwulicowość".

  To nie tylko zaprzeczenie chrześcijaństwa, bo i człowieczeństwa w ogóle.
  Wszelka polityka mieści się w widełkach między prawdą a sprawiedliwością, jest pochodną od sprawiedliwości i ludzkich wartości, którym sprawiedliwość służy, a więc i od człowieczeństwa w ogóle.
  Oczywiście i pochodną od ludzkiej prawości która wyraża się nie tylko jednoznacznym rozróżnianiem dobra i zła (to Pawłowicz robi), ale i jednoznacznym opowiadaniem się po stronie dobra (tu Pawłowicz opowiada się po stronie PiS).

  Tak więc jest pytanie, czy PiS jest po stronie dobra, czy zła, czy jest to dobro rzeczywiste, czy fałszywe, np. relatywne, na złudnej zasadzie że jak PO-PSL złe, to PiS już dobre; czy też satanistycznej: "PiS jest dobry bo nasz".
  Pawłowicz tu nie wskazuje na to, że PiS jest po stronie sił dobra. - Gdyby tak było, to z pewnością by to wykorzystała.
  Niestety bez tego każda jej motywacja wyraża nieprawość i jest oparta o ideologię satanizmu.


  "Ta rozbieżność między cywilizacją wartości a cywilizacją interesu".

  To też by trzeba wyrazić inaczej.
  Nie ma i nie może być cywilizacji interesu, tak jak nie ma i nie może być cywilizacji śmierci, czy cywilizacji satanizmu. To są wszystko antycywilizacje. Od samego nazwania ich cywilizacjami nie przybędzie im zdolności do bytu, a jedynie głupców, którym się będą kojarzyły z normalnością.


  "Bo W MOIM interesie jest, by nie podpaść PiS-owi....".

  I to ona jest tą najlepszą w PiS-ie?

  "Żeby dekomunizować, trzeba mieć odwagę zacząć samemu (samej) sobie stawiać elementarne pytania. Te NAJBARDZIEJ elementarne".

  Tak, zaczynając od lokalizacji prawdy i prawości.
 • @Oscar 12:07:47
  "Autor sugeruje że ludzie są bezmózgimi idiotami.
  Czuje się poniżany i obrażany przez autora".

  Czyli co? - Chcesz ciągle zaczynać od nowa, wyważać już otwarte drzwi, przechodzić długą drogę bolesnych nauczek na własnych błędach? - A nadto przeżyć we wrogim i coraz bardziej wrogim za sprawą podobnych mędrków świecie?

  Może to nie sugestia? Przecież wiara która idzie za dekalogiem jest potwierdzana rozumem. Masz wątpliwości?

  Szukasz przykładów na źle ustawioną moralność tych co błądzą, a sam odrzucasz Dekalog, i liczysz że nie zbłądzisz?

  Co za naiwność?
 • @miarka 14:57:47
  Nie odrzucam dekalogu odrzucam tylko przypisywanie sobie i żydowskiemu Bogu Dekalogu. To nadużycie.. każdy normalny człowiek wie co dobre a co złe bez pouczeń sukienkowych.

  Prawdy w dekalogu są truizmami dzisiaj i można napisać inne bardziej precyzyjne i bardziej przystające do dzisiejszej rzeczywistości.

  Przypisywanie sobie dekalogu i jego kult to nadużycie.
  Równie dobrze można stwierdzić że Bóg przykazał ruch prawostronny
  i każdemu kto temu przeczy zarzucać że jeździ lewą stroną .
  Idiotyzm dla idiotów ... co pokazuje za jakich idiotów uważają sukienkowi swoje "owieczki".

  Na takim przekręcaniu intencji wypowiedzi nie budujecie swojego autorytetu... u nikogo o inteligencji powyżej przedszkolaka.
 • @Oscar 16:30:14
  Dodam bo mnie troszkę wkurza ten infantylizm intelektualny.

  Czy naprawdę uważacie że jak ksiądz nie nauczy dekalogu to ludzie nie będą go stosowali ?
  Wy nie rozumiecie że ludzie mają moralność w sobie na bazie własnego rozumu.
  Skoro tego nie rozumiecie to być może nie macie własnej wewnętrznej moralności i uważacie że wszystko wolny tylko dać złapać się nie wolno
  bo wtedy grozi kara (nie boska ale od innych ludzi którzy posiadają moralność).

  Inne narody wierzące w swoich Bogów nie mają dekalogu... a jednak żyją moralnie wg swoich zasad.
  Słowianie też mieli swoje zasady moralne.
  Nie potrzebujemy zasad żydowskich mamy własne.
  Wystarczy poczytać Torę i Talmud by wiedzieć że zasady żydowskie są skrajnie rasistowskie.
 • @Oscar 16:39:48
  "Wy nie rozumiecie że ludzie mają moralność w sobie na bazie własnego rozumu".

  Jasne. Każdy swoją. Do tego każdy swoją prawdę i każdy swojego boga, kazdy swój naród, i każdy swój język, którym będzie mógł pogadać sobie ... z sobą.

  A gdzie wspólny kręgosłup duchowy systemu wartości? A jak się organizować do wspólnego życia? A na czym oprzeć zgodnie rozumiany ład życia publicznego?

  Bo jak na prawie to zaraz Ci wyjdzie satanizm i korporacjonizm-syjonizm-globalizm.
  O faryzeiźmie, czyli Talmudzie już nie wspomnę ;-)


  "Słowianie też mieli swoje zasady moralne".

  Na pewno. - Tyle że aby życie mogło trwać, muszą to być zasady "z górnej półki".
  A "z górnej półki" to i w zdolności do samoobrony, to i z "mądrością przed szkodą", to i bez lekceważenia grzechu cudzołóstwa w wymiarze kontaktów z obcą duchowością.
  Dlaczego elita słowiańska dała się wytruć przez Germanów?
 • @miarka 02:32:04
  Napisał Pan, że

  " Ktoś kto uważa siebie za bezwzględnie dobrego uważa innych za bezwględnie złych - najdelikatniej mówiąc gardzi nimi bez względu na to co robią.

  Oczywiście ten nieprawy, "fałszywie dobry" też jak najbardziej jest satanistą, bo robi to czego chce diabeł, a więc czyni źle normalnym ludziom, robi im piekło na ziemi.

  To ten "fałszywy gniew" czyni go tym "nadczłowiekiem", "panem nad gojami", czy "karzącą ręką ślepej sprawiedliwości" wyprowadzanej z praw przez niego stanowionych.

  On tutaj swój gniew uznaje za słuszny i sam się uprawnia do robienia dowolnego "porządku" z tym "złym".
  Jak się zapędzi, to nawet chce zaprowadzać "Nowy Porzadek Świata" (NWO)."

  PROSZĘ NIE ZAPOMINAĆ, ŻE CYWILIZACJA ŻYDOWSKA TO CYWILIZACJA KŁAMSTWA A NAWET DOM WARIATÓW!!!!


  CHĘĆ PANOWANIA NAD ŚWIATEM BIERZE SIĘ Z CHCIWOŚCI ORAZ Z MEGALOMANII, KTÓRA KARMI SIĘ DIABELSKĄ PYCHĄ!!!


  "Od lat kilkudziesięciu, nie trudno nie zauważyć, że do sfer
  przodujących narodom, coraz więcej wdziera się jednostek, któ­
  re zdradzają zupełny brak rozumu stanu. Cogorsza jednostki te,
  zdradzają wpływ jakiegoś nienormainego czynnika, nienormalnego
  w sensie psychjatrycznym. Wszędzie djalektyka, uczuciowość,
  afekty biorą górę nad realną i zdrową oceną rzeczywistości. Metafizyczne
  ideały (nieuzasadnione) stawia się wyżej, niż to co nakazuje
  postęp wiedzy przyrodniczej i społecznej.
  Nie chodzi tu tylko o politykę, lecz o wszystkie gałęzie
  życia: przemysł, handel, sztukę, naukę, literaturę, prasę, życie
  obyczajowe. Wszędzie widać jakąś tajną rękę i nienormalny,
  wprost obłąkańczy sposób postępowania.
  Do sfer i ludzi, którzy rządzili i przodowali losom narodów.
  http://rcin.org.pl
  został wstrzyknięty jakiś czynnik, który zupełnie spaczył i wy
  koślawił myśl cywilizacji.
  Nie trudno się domyślić, że tym czynnikiem są u narodów
  aryjskich — żydzi. Wszystkie fundamenty, na których spoczywa
  nasza cywilizacja, wzięte historycznie, jak myśl polityczna i pań­
  stwowa średniowiecza, prawo rzymian, sztuka greków, nawet
  piękna fantazja arabów, a przedewszystkiem tradycja chrześcjań-
  ska, zostały wstrząśnięte, i szybko zmieniają się w jakąś nawpół
  djabelską, a nawpół obłąkańczą sarabandę.
  Ten nienormalny, obłąkańczy duch płynie do narodów aryjskich
  od żydów. Dlaczego? Bo jest rzeczą oczywistą, że żydzi
  wzięci jako całość, są narodem—nawpółobłąkanym."

  R. Czajkowski "Żydzi czynnik nienormalny"
  http://notvip.cba.pl/biblioteczkagoja/czynnik-nienormalny-c5bcydzi.pdf
 • @Oscar 12:07:47
  //Zacznijcie może najpierw stosować dekalog od siebie ...//

  Staramy się ! A czy Pan się stara ? My mamy do pomocy środki łaski, sakramenty święte. A Pan co ma ?

  TRWAJCIE WE MNIE A BĘDĘ TRWAŁ W WAS JAK OJCIEC TRWA WE MNIE powiedział Pan Jezus.
 • @Oscar 12:16:32
  https://www.youtube.com/watch?v=5X7OURk3-7Q
  Zatem proszę porównać te religie z jedną prawdziwą !
 • @Oscar 16:39:48
  //Wy nie rozumiecie że ludzie mają moralność w sobie na bazie własnego rozumu.
  Skoro tego nie rozumiecie to być może nie macie własnej wewnętrznej moralności i uważacie że wszystko wolny tylko dać złapać się nie wolno//  BZDURA !!!

  Człowiek może być albo świątynią Ducha Świętego, albo przybytkiem demonów. Poza tym żaden człowiek sam się nie może zbawić !

  ROZUM, KTÓRY NIE JEST OŚWIECONY PRZED DUCHA ŚWIĘTEGO JEST UMYSŁEM DIABELSKIM !!!

  To jest oczywistość i znana każdemu, kto rzeczywiście prowadzi życie duchowe.

  ROZUM CZŁOWIEKA WOBEC ŚWIATŁA OBJAWIENIA JEST JAK ŚWIATŁO ZAPAŁKI W STOSUNKU DO ŚWIATŁA SŁONECZNEGO !!!

  Wypisuje Pan jakieś brednie na poziomie sowieckich troglodytów. Proszę poczytać dzieła św. Teresy z Avilla i św. Jana od Krzyża, etc. a wówczas będzie Pan zdolny do jakiś merytorycznych wypowiedzi w przedmiocie życia duchowego.
 • @Janusz Górzyński 18:09:12
  Ręce opadają.

  Zero odniesienia naukowego, indoktrynacja do n-tej potęgi.
  Wierzyć się nie chce że są ludzie tak rozumujący...
  pewnie wierzycie też że ziemia jest płaska a świat został stworzony 6000 lat temu a ludzie ulepieni z gliny...

  To się kwalifikuje do leczenia psychiatrycznego...
  diabły , demony, ...ciemne średniowiecze...
  A piekło gdzie ? pod ziemią jak uważali prymitywni żydzi z przed 2000 lat ?
  A niebo na gorze ? nad nami ... a pioruny to Bóg zsyła czy raczej diabły ?
  A ile diabłów mieści się na główce od szpilki ? Dalej robicie badania i doktoraty na ten temat ?

  Wierzyć się nie chce że tacy ludzie teraz mają bezpośredni wpływ na władzę w Polsce.

  Jestem przerażony ogromem głupoty.
 • @Oscar 18:35:11
  Piekło gdzie jest ? Otóż piekło jest stanem ducha.

  "Powiedział głupi w sercu swoim nie ma Boga"
 • @Janusz Górzyński - służący, głoszący i broniący cywilizacji łacińskiej - cywilizacji kłamców, zabójców i pazernych (służących
  szatanowi, mamonie, śmierci, wojnie...)


  Jesteś GŁUPCEM, jesteś KŁAMCĄ i dlatego służysz szatanowi i jego cywilizacji łacińskiej!

  Kłamać o Biblii, o Ewangelii Chrystusowej możesz TYLKO i wyłącznie tym, którzy Ewangelii nie znają, którzy Pana Jezusa nie znają.

  Tak więc okłamuj ich ile wlezie, bo to ICH wina, że nie znają Ewangelii Chrystusowej! I dlatego wraz z tobą zbierają Gniew Boga (Rzym.1:18-31)

  Dziś Ewangelia jest ogólnie dostępna, a Pan Jezus od zawsze jest dostępny i On od zawsze każdemu proszącemu Go daje rozum-zrozumienie Ewangelii (Jak.1:4-10)!

  Ja znam Zbawiciela, więc mnie nie okłamiesz wyznawco KRK =''cywilizacji łacińskiej'' (cywilizacji szatana) .
 • @Bara-bar 20:28:30
  Oczywiście, że w takich kwestiach jak ta, to trudno, aby sam diabeł nie przyszedł robić komentarzy !

  apage satana vade retor satana !
  https://www.youtube.com/watch?v=3W1kJx9pwME

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

więcej