Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
470 postów 1989 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Doktor Franciszek Stefczyk na ołtarze w Kościele katolickim.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Doktor Franciszek Stefczyk na ołtarze w Kościele katolickim.

Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów [...] dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich” (Mk 10, 42-44). 

 

 
 
    
Doktor Franciszek Stelczyk na ołtarze w Kościele katolickim.
 
 
 
 
 
Krwią zlane pokolenie siedzi na zgliszczach, zbiedzone, przygnębione, i nawet na zwycięzcach znać jakieś posępne skupienie. Zwycięzcy, jakby nagłym tknięci paraliżem, stanęli bezradni, nie wiedząc, co począć z własnym zwycięstwem.(…)
Nasłuchuje przeto w przygnębieniu skąpane w krwi pokolenie, bo ma wątpliwości, czy ziści się owo Dobro, w imię którego wstrząśnięto świat w posadach.
(…)
Oznaczenie czyjegoś miejsca w dorobku ogólnym cywilizacyjnymi dokonywać się musi według prawidła, że równą wartość kulturalną mają ci, którzy caeteris pa-ribus okażą równe warunki. Wydatność pracy należy oceniać proporcjonalnie do możności, zawisłej od warunków i okoliczności. Chodzi o to, czy społeczność pewna jest w ogólnej grupie cywilizacyjnej biernym członem, czy czynnym, czy uznać ją wypada dłużnikiem czy też wierzycielem owego ogółu; to zaś zależy od stosunku wydatności udziału w dorobku cywilizacyjnym do minimum, czy też do maximum tego, co można wytworzyć w danych warunkach. Wartość kulturalna zawisła od stosunku możności do faktycznego dorobku. /Prof. Feliks Koneczny „Polskie logos a ethos”/ 
 
 
Niezwykły „bankier” – wkrótce błogosławiony?
 
W czasach, gdy instytucje kredytowe wyzbyły się odpowiedzialności za społeczny wymiar swych działań, stając się tylko maszynkami do zarabiania pieniędzy przez udziałowców i kadrę zarządzającą, warto przypomnieć człowieka, który w służbie wyższych ideałów upowszechniał spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w Polsce. Właśnie obchodzimy 90. rocznicę śmierci dr Franciszka Stefczyka.
 
Życie polskiego chłopa w Galicji pod koniec XIX wieku nie należało do łatwych. Wieś była przeludniona, raczkujący przemysł nie wchłaniał nadwyżki rąk do pracy, a rozdrobnienie gospodarstw rolnych nie dawało szans na dostatni byt.Małorolni chłopi żyli w przeklętym cyklu od przednówka do przednówka, martwiąc się czy starczy im żywności do pierwszych zbiorów. Uzyskanie pożyczki w nielicznych, funkcjonujących głównie na terenie większych miast bankach, stanowiło dla słabo wykształconego chłopa nie lata wyzwanie. Dla większości rolników jedynym źródłem pożyczek byli więc lichwiarze, pobierający za swe usługi wysoki procent.
 
 
 
 
 
Śladem Raiffeisena
 
Franciszek Stefczyk, którego ojciec pochodził ze wsi, z wielką troską spoglądał na problemy chłopów.Mógł je obserwować z bardzo bliska, bowiem po ukończeniu studiów filozoficznych na Uniwersytecie Jagiellońskimoraz ekonomicznych w Wiedniu, objął posadę nauczyciela w Średniej Szkole Rolniczej w Czernichowie, wsi leżącej nad Wisłą, ok. 25 km na zachód od Krakowa. Szybko zaangażował się w życie społeczne miejscowości. Dużo czasu poświęcał na działalność w tamtejszym Kółku Rolniczym.
 
W 1889 roku wylew Wisły zniszczył plony okolicznym rolnikom. Co nie zgniło pod wodą, padło ofiarą późniejszej suszy. Chłopi wyprzedawali co się dało, by kupić żywność. Stefczyk zachęcany przez miejscowego proboszcza ks. Edwarda Królikowskiego, postanowił podjąć działania, które mogłyby dopomóc ofiarom klęski nieurodzaju, a jednocześnie ułatwić ludności dostęp do taniego kredytu na przyszłość.
 
Podczas studiów ekonomicznych Franciszek Stefczyk zetknął się z informacjami na temat kas pożyczkowych utworzonych w Niemczech przez Fryderyka Raiffeisena. Teraz zainteresował się nimi ponownie. By lepiej poznać zasady ich działania udał się do Westfalii, gdzie w ostatnich latach życia działał ich twórca. Po powrocie do Czernichowa Stefczyk wraz z proboszczem, miejscową inteligencją oraz chłopami założył pierwszą Spółkę Oszczędności i Pożyczek, dla której sam przygotował statut. 
 
Podnieść gospodarczo i moralnie
Warto podkreślić, że Spółka czernichowska od początku stawiała sobie za cel podniesienie swoich członków zarówno pod względem ekonomicznym jak i moralnym. Stefczyk, spoglądał na świat przez pryzmat doktryny katolickiej, uznawał więc prymat sfery duchowej nad materialną. Nie dał się zwieść zdobywającym coraz większą popularność ideom socjalistycznym.Wierzył w człowieka i jego zdolność do postępowania w duchu chrześcijańskiej miłości.Spółki Oszczędności i Pożyczek, zwane potem od jego nazwiska Kasami Stefczyka, miały stanowić dla członków pomoc w doskonaleniu się, przezwyciężaniu egoizmu i współpracy z innymi ludźmi.
 
Czernichowska spółka szybko zaczęła przynosić pozytywne owoce. Co więcej, wkrótce na terenach Małopolski nastąpił prawdziwy wysyp tego typu instytucji. Franciszek Stefczyk służył wszystkim chętnym pomocą, wygłaszał odczyty, pisał i wydawał książki propagujące spółdzielczość finansową. Dzięki jego zabiegom w 1899 roku przy władzach krajowych powołano do życia Biuro Patronatu dla Spółek Oszczędności i Pożyczek we Lwowie, które nadzorowało i wspierało działalność poszczególnych spółdzielni.Z kolei w 1908 roku powstała Centralna Kasa Spółek Rolniczych zarządzającą nadmiarem gotówki przekazywanej przez spółki. Na czele obu instytucji stał dr Stefczyk, który w 1899 r. zrezygnował z pracy w szkole rolniczej.
 
 
 
 
Spółdzielczość nie tylko finansowa
Niemal jednocześnie z pracą nad tworzeniem kas oszczędnościowo-pożyczkowych Franciszek Stefczyk zajął się także spółdzielczością handlową. W 1891 r. powołał do życia Bazar Kółka Rolniczego w Czernichowie, który prowadził świetnie zaopatrzony sklep. Nie poprzestał na tej lokalnej inicjatywie. Wkrótce zaangażował się w budowę Związku Handlowego Kółek Rolniczych,który miał wesprzeć liczne sklepy istniejące przy Kółkach Rolniczych.
 
Kolejną dziedziną, na którą zwrócił uwagę dr Stefczyk, była spółdzielczość mleczarska.Także jej promocji poświęcił wiele sił i czasu. Opublikował broszuręWskazówki o zakładaniu i prowadzeniu włościańskich spółek mleczarskich”, organizował kursy i szkolenia na ten temat w większych miastach Galicji, osobiście wykładał w Szkole Mleczarskiej w Rzeszowie.
 
Gdy wybuchła I wojna światowa, Franciszek Stefczyk wsparł wysiłki rodaków mające na celu odzyskanie niepodległości. Było to zresztą konsekwencją całego jego życia. Jeszcze bowiem w czasach szkolnych zaangażował się w działalność tajnego kółka patriotycznego. Teraz udzielił swego wsparcia Naczelnemu Komitetowi Narodowemu oraz Legionom Polskich. Apelował o datki na rzecz polskiego skarbu wojennego.
 
Po zakończeniu światowego konfliktu Stefczyk kontynuował działalność spółdzielczą. Pełnił funkcję dyrektora Centralnej Kasy Spółek Rolniczych oraz prezesa Państwowego Banku Rolnego. Równocześnie pracował nad zjednoczeniem organizacji spółdzielczych wszystkich trzech zaborów. Pozostał aktywny właściwie do końca życia - tuż przed śmiercią jednomyślnie powołano go na stanowisko prezesa Zjednoczenia Związków Spółdzielni Rolniczych RP, do którego powstania bardzo się przyczynił.
 
Zmarł 30 czerwca 1924 roku w Krakowie. Jego doczesne szczątki złożono na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Pobożność i religijna motywacja działań Franciszka Stefczyka zainspirowały Radę Naukową Spółdzielczego Instytutu Naukowego do wystosowania pod adresem arcybiskupa lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego prośby o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego tego pioniera polskiej spółdzielczości finansowej. Przychylna reakcja metropolity lwowskiego dobrze wróży tej sprawie.
 
Adam Kowalik
 
 
 
 
 
Czy wytwarzamy nowe w dziejach pojęcie Dobra powszechnego, czy też zburzywszy ustrój europejski poprzedni, bezsilni do wzniesienia budowli nowej, radzi będziemy, gdy nam się po pewnym czasie uda przywrócić ład i spokój pod tarczą reakcji – oto pytanie naszej doby! /Prof. Feliks Koneczny „Polskie logos a ethos”/
 
Pomagać jak Stefczyk
dr hab. Rafał Łętocha - Kochaj bliźniego jak siebie samego.
Solidaryzm Franciszka Stefczyka
 
Jest kraj w Europie, jakby wyznaczony na zbiór wszelkiej radości: to Polska. Czyż istnieje bowiem na świecie naród, kochający bardziej wolność, umiejący cenić wyżej niepodległość? I oto ziściło się nam to, o co od lat dziecinnych błagaliśmy Pana w codziennym pacierzu! Zwyciężyła wreszcie Sprawiedliwość, oś całego układu duchowego makrokosmu i mikrokosmu, toteż pod niebiosa bije łuna radości od całego świata, pragnącego ułożyć się według sprawiedliwości. Czyż kwestia polska nie była probierzem wszelkiego Ideału?
(…)
Pomiędzy niebem a ziemią, pomiędzy Ideałem a rzeczywistością służy za pomost tęcza uwita z siedmiu ofiar: poświęcenia, miłości, zachwytu, czułości, z hartu, stałości, niezłomności; po tej wstędze przymierza zstępowały na ziemię wszystkie radości niebiańskie, gdy niepodległość Polski z marzenia stawała się faktem ziszczonym, spełnionym, by się napawać najpotężniejszym w dziejach triumfem Dobra, uproszonym przez ofiary, nakładane dziedzictwem z pokolenia w pokolenie aż oto do skutku. Gdziekolwiek tedy w przestworzach kryła się iskierka radości, wszystkie zbiegły się i złączyły, by świecić ponad Polską wielką zorzą wesela od świata całego. A myśmy to widzieli, myśmy to przeżyli! /Prof. Feliks Koneczny „Polskie logos a ethos”/


 
 
 
Wielki patriota, działacz gospodarczy i niepodległościowy Franciszek Stefczyk to nie tylko wybitny spółdzielca i społecznik. Znany jest jako sponsor odradzającej się armii polskiej, która wykuwała niepodległy byt państwu polskiemu. Warto pamiętać, że gospodarka jest ważniejsza od wojska gdyż bez niej nie mogła by zafunkcjonować sprawna armia. Wiedzieli o tym również wielkopolscy spółdzielcy, którzy zorganizowali słynne Powstanie Wielkopolskie pod wodzą ks. Adamskiego, nazywanego przez Niemców Królem Polaków, albowiem patronował on ruchowi spółdzielczemu w całym pruskim zaborze.
Franciszk Stelczyk to także wielki darczyńca i dobrodziej kultury i nauki polskiej.
Był wielkim przyjacielem genialnego polskiego uczonego prof. Feliksa Konecznego, którego badania i prace naukowe także finansował jako prezes Państwowego Banku Rolnego .
 To za osobistą zasługą F, Stefczyka - prof. Feliks Koneczny opublikował takie dzieła jak;
Polskie logos a ethos”/
„Świeci w dziejach narodu polskiego”
 
Umysłowość polska kształcona na poziomach, „gdzie graniczą Stwórca i natura", przywykła zdobywać coraz dalsze i głębsze postulaty dla widoków doskonalenia się, pomnaża przez to samo nieustannie wymagania etyczne, a więc utrudnia zarazem zadowolenie z siebie. Myśl polska, wiedziona przez wieszczów narodowych na szczyty ludzkiego poznania, do najwspanialszych nawykła tam horyzontów, znajduje jednakże w tem że swą udrękę. Wysokość wielka polskości, jeżeli ma być utrzymaną, zobowiązuje do również wielkiej głębi obowiązków, a skoro się to rozumie i przyjmuje, ma się do czynienia z nie kończącym się nigdy rachunkiem sumienia. Chcieliśmy niepodległości, bo się nam należała, i umieliśmy upominać się o nią wyraźniej i dosadniej od jakiegokolwiek innego narodu, nie szczędząc ofiar w żadnem pokoleniu. Ale nigdy – również w żadnem pokoleniu – nie uważaliśmy odzyskania niepodległości za koniec naszej drogi1, tylko za początek drogi właściwej, mogącej już naprawdę prowadzić do celu. Niepodległość uważaliśmy i uważamy za środek do skutecznego wspięcia się na szczyty ludzkości, ażeby spełnić wobec cywilizacji powszechnej jak najlepiej nasze obowiązki. „Prof. Feliks Koneczny Polskie logos a ethos”/ 
 
F. STEFCZYK NIGDY SIĘ NIE POZWOLIŁ UWIEŚĆ ŚWIATU I MIAŁ W POGARDZIE LIBERALNE I SOCJALISTYCZNE HEREZJE!!!
BYŁ CAŁE ŻYCIE WIERNY NAUCE SPOŁECZNEJ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO!!!
 
 Pozostaje dzisiaj w pełni aktualne ostrzeżenie Pawła VI: w marksizmie, takim, jaki jest wprowadzany w życie, można wyodrębnić różne aspekty i problemy, które podsuwa się refleksji i działaniu chrześcijan. Jednak "byłoby rzeczą iluzoryczną i niebezpieczną zapominać o bardzo ścisłej więzi, jaka je ze sobą łączy, czy też przyjmować poszczególne elementy analizy marksistowskiej z pominięciem ich związku z ideologią; włączać się w walkę klas w jej marksistowskiej interpretacji nie dostrzegając, że taka metoda prowadzi do społeczeństwa opartego na przemocy i do ustroju totalitarnego
(…)
9. Przypomnijmy, że ateizm i negacja osoby ludzkiej, jej wolności i jej praw, znajduje się w centrum koncepcji marksistowskiej. Zawiera więc ona błędy zagrażające bezpośrednio wierze w wieczne powołanie osoby. Ponadto, chcieć włączyć do teologii "analizę", której kryteria interpretacyjne zależą od koncepcji ateistycznej, to popaść w zgubne sprzeczności. Co więcej, nieuznanie duchowej natury osoby prowadzi do całkowitego podporządkowania jej kolektywowi, a tym samym do zanegowania zasad życia społecznego i polityki odpowiadającej godności człowieka.
(…)
10. Wprawdzie zasługą "teologii wyzwolenia" jest odkrycie na nowo wartości ważnych tekstów prorockich i Ewangelii, występujących w obronie ubogich, jednakże dochodzi przy tym do szkodliwego utożsamienia ubogiego z Pisma Świętego iproletariatu w rozumieniu Marksa. Doszło w ten sposób do wypaczenia chrześcijańskiego rozumienia ubogiego, a walka o prawa ubogich przekształca się w starcie pomiędzy klasami w ideologicznej perspektywie walki klasowej. Kościół ubogich oznacza więc Kościół klasowy, który uświadomił sobie wymogi walki rewolucyjnej jako etapu prowadzącego do wyzwolenia i celebrującego to wyzwolenie w liturgii. Libertatis nuntius Joseph Kard. Ratzinger i abp. Alberto Bovone
 
Leon XIII LIBERTAS encyklika o wolności człowieka
Leon XIII Diuturnum illud (1881-06-29)     O pochodzeniu władzy cywilnej
Encyklika Ojca Świętego Leona XIII o ustroju państwa chrześcijańskiego
 
Kompendium Nauki Społecznej Kościoła
Prowadzenie biznesu zgodnego z Biblią
 
   BENEDYKT XVI ENCYKLIKA MIŁOŚĆ W PRAWDZIE Caritas in veritate 
 
 
 
  
 
 

 
  
 
   
 
 
Myśląc Ojczyzna – o SKOK - prof. Grażyna Ancyparowicz /ostatni o SKOK/19 stycznia 2015/
Myśląc Ojczyzna – o SKOK - prof. Grażyna Ancyparowicz /L. Kaczyński i jego zasługi dla demokracji finansowej//12 stycznia 2015/
Myśląc Ojczyzna – o SKOK - prof. Grażyna Ancyparowicz / Historia związków kredytowych – F. Stefczyk /05 stycznia 2015/
Myśląc Ojczyzna – o SKOK - prof. Grażyna Ancyparowicz / Związki kredytowe na świecie – Jak działa Unia Kredytowa? /29 grudnia 2014/
Myśląc Ojczyzna – o SKOK - prof. Grażyna Ancyparowicz / Ojczyzną organizacji typu SKOK była Europa lecz najsilniej rozwinęły się w USA Konstytucja Unii Kredytowej została spisana w 1934 r./ 22 grudnia 2014/
Myśląc Ojczyzna – o SKOK - prof. Grażyna Ancyparowicz /Kłopoty ze Skok-ami  nie są prawdziwe, bo to jest nade wszystko wroga propaganda/15.12.2014/
 
 
 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

więcej