Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
461 postów 1759 komentarzy

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Modlitwa przebłagalna

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Modlitwa przebłagalna Załącznik do deklaracji wiary i sumienia nauczycieli polskich i studentów pedagogiki:

Modlitwa przebłagalna załącznik do Deklaracji Wiary i Sumienia
Jeżeli Bóg jest z tobą, któż przeciwko tobie? (Rz 8,31)
Największą przeszkodą do zupełnego wyzwolenia nie są tyrani, lecz tchórze, którzy łańcuchów swoich nie chcą się pozbyć z obawy, aby przy tym paru kropel krwi nie utracili”.
Ks. Prałat Robert Mader
Modlitwa przebłagalna
Załącznik do deklaracji wiary i sumienia nauczycieli polskich
i studentów pedagogiki:
 
 
Zdając sobie sprawę z tego, że w tej konfrontacji z siłami zła same deklaracje i czyny ludzkie nie wystarczą wnosimy modły do Boga o pomoc w walce o dobro w Polsce mając również na względzie i to, że „ten rodzaj diabła wypędza się modlitwą i postem”.

 
MODLITWA PRZEBŁAGALNA

 
Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty! Z najgłębszą czcią i żalem za grzechy i bluźnierstwa oraz herezje polskiego szkolnictwa na każdym jego szczeblu popełnione – przepraszamy i błagamy o wybaczenie. Za występki i zbrodnie przeciwko Bogu Ojcu, Jezusowi Królowi królów i Panu panów, Duchowi Świętemu oraz NMP Zawsze Dziewicy, a także Kościołowi Świętemu, Ojcu Świętemu i Świętej Nauce Kościoła Bożego, Świętym Sakramentom, Świętym Obrazom i Świętym Miejscom Kultu Boga, NMP, Aniołów Bożych i Świętych Pańskich ofiaruję Tobie Święta Trójco drogocenne Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo naszego Zbawiciela obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza na całym świecie, jako zadośćuczynienie za grzechy, przez które Bóg sam jest znieważany. Na mocy nieskończonych zasług Najświętszego Serca Jezusa i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie nieszczęśliwych grzeszników odpowiedzialnych za polską szkołę na każdym jej szczeblu funkcjonowania i w każdej placówce.
Za WYPIERANIE SIĘ wiary wjedynego Boga który jest Stworzycielem i Panem Wszechświata, Syna , który jest Najlepszym Nauczycielem, Mistrzem i Mędrcem oraz Ducha Świętego, który oświeca serca i umysły ludzkie oraz inspiruje i motywuje do każdego dobra.
-PRZEPRASZAMY CIĘ TRÓJCO ŚWIĘTA
            Za WSZYSTKIE POSTAWY ANTYCHRZEŚCIJAŃSKIE , za nieprawą i niegodziwą osobowość, za brak wrażliwości i brak odpowiedzialnej postawy otwartej na drugiego człowieka, w którym winno się widzieć samego Chrystusa.
-PRZEPRASZAMY CIĘ TRÓJCO ŚWIĘTA
            Za KIEROWANIE się egoizmem zamiast dobrem ucznia i studenta, za wybieranie niegodziwych, sprzecznych z nauczaniem Kościoła, wrogich Kościołowi metod , form oraz środków nauczania i wychowania. Za niestosowanie obiektywnych kryteriów oceny oraz za brak kierowania się Dobrem Wspólnym.
-PRZEPRASZAMY CIĘ TRÓJCO ŚWIĘTA
            Za ODRZUCANIE pierwszeństwa prawa Bożego nad prawem ludzkim, za tchórzostwo i bierność w przeciwstawianiu się antypedagogicznym metodom wychowania i ideologiom fałszującym obraz Boga i człowieka oraz wszelkim indoktrynacjom we współczesnej „cywilizacji laickiej”, sekularnej, a nawet wrogiej Bogu i człowiekowi.
-PRZEPRASZAMY CIĘ TRÓJCO ŚWIĘTA
            Za LENISTWO w stałym pogłębianiu nie tylko wiedzy zawodowej, ale również wiedzy z zakresu wychowania i nauczania według nauczycielskiego stanowiska Kościoła katolickiego.
-PRZEPRASZAMY CIĘ TRÓJCO ŚWIĘTA
            Za BRAK UCZCIWOŚCI w rzetelnym przekazywaniu wiedzy, która winna być zawsze zgodna z odkrywaną prawdą. Za UPOKARZANIE ucznia i studenta w procesie kształcenia i wychowania. Za LEKCEWAŻENIE godnościucznia i studenta oraz jego rodziny.
-PRZEPRASZAMY CIĘ TRÓJCO ŚWIĘTA
Za ZANIEDBYWANIE i PORZUCANIE troski o realizowanie chrześcijańskich wartości moralnych i ideałów, w tym świętości życia i honoru oraz uczuć i wychowywania własną postawą i przykładem- za OBOJĘTNOŚĆ na cnoty chrześcijańskie.
-PRZEPRASZAMY CIĘ TRÓJCO ŚWIĘTA
Za NIEPOSŁUSZEŃSTWO wobec Nauczycielskiego Urzędu Kościoła Katolickiego uczącego zasad współżycia społecznego, narodowego i miłości Boga, Kościoła i Ojczyzny.
-PRZEPRASZAMY CIĘ TRÓJCO ŚWIĘTA
Za GŁUPOTĘ, BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI i KRÓTKOWZROCZNOŚĆ poprzez niewprowadzanie ucznia i studenta w dziedzictwo kulturowe Narodu Polskiego oraz za uczenie cynizmu wobec innych narodów bez ducha chrześcijańskiej miłości.
-PRZEPRASZAMY CIĘ TRÓJCO ŚWIĘTA
Za wychowywanie i nauczanie młodych ludzi POGARDY i BANALIZOWANIA życia ludzkiego we wszystkich fazach jego rozwoju, od poczęcia po naturalny kres ludzkiej egzystencji. Za LEKCEWAŻENIE uczenia kultury współżycia ze światem przyrody zgodnego z prawem naturalnym.
-PRZEPRASZAMY CIĘ TRÓJCO ŚWIĘTA
Za PRZEMILCZANIE  FAKTU że podstawą godności i wolności nauczyciela katolika jest jego sumienie, oświecone Duchem Świętym i nauką Kościoła. Za IGNOROWANIE prawa działania zgodnego ze swoim sumieniem i etyką nauczycielską, która uwzględnia sprzeciw wobec działań niezgodnych z sumieniem oraz niemoralnych.
-PRZEPRASZAMY CIĘ TRÓJCO ŚWIĘTA
Za KWESTIONOWANIE i ODRZUCANIE  prawa katolickich nauczycieli do oczekiwania i wymagania szacunku dla swoich poglądów i wolności w wykonywaniu czynności zawodowych zgodnych ze swoim sumieniem oraz za WĄTPIENIEw słuszność wymagań jakie stawia katolikom na całym świecie Magisterium Świętego Rzymskiego Kościoła Katolickiego.
-PRZEPRASZAMY CIĘ TRÓJCO ŚWIĘTA
Módlmy się:
Boże Ojcze, wiemy, że nie byliśmy posłuszni Twojemu prawu i że nasze grzechy oraz bluźnierstwa oddzielały nas oraz polską szkołę od Ciebie. Pragniemy odwrócić się od naszej grzesznej przeszłości i od wszelkiego zła jakie za naszą przyczyną dokonywało się w polskich szkołach i zwrócić się ku Tobie. Wierzymy, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, że trzeciego dnia zmartwychwstał i żyje w Chwale Boga Ojca. Otwieramy Ci Trójco Święta drzwi naszych serc oraz naszych szkół i zapraszamy Jezusa, aby stał się Panem i Królem naszym oraz polskiego szkolnictwa na każdym szczeblu jego działania od teraz i na zawsze. Proszę ześlij Panie swojego Ducha Świętego na nas i nasze szkolnictwo aby przemieniał nas na posłusznych Tobie, byśmy byli zdolni pełnić z radością Twoją wolę do końca naszego życia a nasze szkolnictwo by było kuźnią kształtującą ludzi na Chwałę Bożą. Amen
 
 
 
PRZYJMIJ BOŻE NASZE INTENCJE POPRAWY ZAWARTE W TEJ DEKLARACJI
 
 
"Ja, nauczyciel Rzeczypospolitej Polskiej, przyrzekam rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela i wychowawcy, dążyć do pełni rozwoju i doskonalenia osobowego tak własnego, jak i powierzonych mi uczniów, w duchu patriotycznym i ewangelicznym, mając na względzie Dobro Wspólne (Bonum Commune) oraz Zbawienie własne i swoich podopiecznych. Zatem zobowiązuję się kształcić oraz wychowywać młode pokolenia Polaków w duchu umiłowania prawdy (Veritas liberabit vos), a nade wszystko umiłowania Boga-Prawdy, albowiem Jezus Pan powiedział o sobie, iż jest Prawdą największą Ego sum Veritas (J. 14, 6). Stąd też będę uczyć szacunku i umiłowania Kościoła katolickiego i każdego człowieka (mojego bliźniego), a także narodu polskiego (rodziny rodzin polskich) i naszej matki Ojczyzny. Czynić będę wszystko zgodnie z powszechnymi zasadami dobra i sprawiedliwości, jakie od wieków głosi filozofia perennis i teologia perennis, których najlepszym strażnikiem jest nieomylna w sprawach Wiary i Obyczajów Stolica Apostolska Świętego Rzymskiego Kościoła Katolickiego.
Zobowiązuję się strzec godności stanu nauczycielskiego i dbać o jego dobre imię a także chronić świętość każdego życia i świętość powołania zawodowego. Tak mi dopomóż Bóg!
"
 
 
DEKLARACJA WIARY
Nauczycieli katolickich i studentów PEDAGOGIKI w przedmiocie nauczania i wychowania młodego pokolenia.
 
Nam – nauczycielom – powierzono czuwać nad wychowaniem i nauczaniem młodego pokolenia współczesnych Polaków, spośród których przeważająca część jest ochrzczona w Świętym Rzymskim Kościele Katolickim i przynależy do historycznego ponad Tysiącletniego katolickiego Narodu Polskiego.
Mając na względzie fakt, że Naród Polski jest narodem katolickim i stanowił przez wieki bastion obronny cywilizacji łacińskiej w Europie, a nawet był nazywany przez papieży „Obrońcą świata” – zamierzamy kontynuować tę wielką Tradycję. Takie bowiem będą Rzeczypospolite, jak dzieci i młodzieży chowanie.
Jesteśmy świadomymi łacinnikami i dlatego wyrażamy pełną wdzięczność naszym Przodkom za to, że możemy należeć do tej wspaniałej cywilizacji życia, miłości, prawdy, sprawiedliwości, miłosierdzia, dobra i piękna oraz świętości.
Deklarujemy zatem przywiązanie do tego Tysiącletniego Dziedzictwa naszej chrześcijańskiej kultury i katolickiej Ojczyzny, w której wolności zażywali wszyscy Polacy, niezależnie od swojego wyznania. Jednak pamiętamy, że gwarantem bezpieczeństwa, wolności i dobrobytu była katolicka większość Narodu Polskiego, która sprawowała rządy w Polsce w imieniu całości Narodu – czyli wszystkich stanów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Historia dowiodła, że tylko wychowana przez Święty Rzymski Kościół Katolicki wspólnota wyznająca totalną etykę opartą na Dekalogu, czyli prawach miłości jest zdolna do zbudowania i obrony wielkiego państwa i Narodu. Za wszelkie odchylenia cywilizacyjne, za próby syntez z innymi cywilizacjami zapłaciliśmy w przeszłości wielką cenę w postaci utraty niepodległości, udręk niewoli, utraty mienia państwowego i prywatnego, a także życia milionów ofiarnych i niewinnych Polaków. Dlatego nigdy więcej nie możemy się zgodzić na eksperymenty wychowawcze i na sączenie jakichkolwiek herezji w Polskich szkołach. Wychowanie Polaków bez powiązań historycznych, z pominięciem polskiej kultury oraz bez Boga i Kościoła katolickiego, prowadziło zawsze do tragedii dziejowych, na które już sobie więcej nie możemy pozwolić.
 
1. WIERZĘ w jednego Boga, który jest Stworzycielem i Panem Wszechświata, Syna , który jest Najlepszym Nauczycielem, Mistrzem i Mędrcem oraz Ducha Świętego, który oświeca serca i umysły ludzkie oraz inspiruje i motywuje do każdego dobra.
 
2. POSTANAWIAM prezentować sobą wzór osobowości prawej i szlachetnej, wrażliwej i odpowiedzialnej  oraz postawę otwartą na drugiego człowieka, w którym będę widzieć samego Chrystusa. Kierować się zawsze będę dobrem ucznia i studenta, wybierając odpowiednie metody, formy oraz środki nauczania i wychowania oraz stosując obiektywne kryteria oceny z uwzględnieniem zasady indywidualizacji i Dobra Wspólnego.
 
3. UZNAJĘ pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ludzkim
-aktualną potrzebę przeciwstawiania się antypedagogicznym ideologiom oraz wszelkiej indoktrynacji we współczesnej „cywilizacji laickiej”, sekularnej, a nawet wrogiej Bogu i człowiekowi, której szerzenie grozi restauracją ludobójczych totalitaryzmów
-potrzebę stałego pogłębiania nie tylko wiedzy zawodowej, ale również wiedzy z zakresu wychowania i nauczania według nauczycielskiego stanowiska Kościoła katolickiego.
 
4. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do uczciwego i rzetelnego przekazywania wiedzy, zawsze zgodnej z odkrywaną prawdą. Do szanowania godności ucznia i studenta w procesie kształcenia i wychowania. Do szanowania autonomii ucznia i studenta oraz jego rodziny. Zobowiązuję się stać na straży realizacji chrześcijańskich wartości moralnych i ideałów, w tym świętości życia i honoru oraz uczyć i wychowywać własną postawą i przykładem – pielęgnując cnoty chrześcijańskie. Opierając się na Nauczycielskim Urzędzie Kościoła Katolickiego zobowiązuję się uczyć zasad współżycia społecznego, narodowego i miłości do Boga, Kościoła i Ojczyzny.
 
5. BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ za wprowadzenie ucznia i studenta w dziedzictwo kulturowe Narodu Polskiego oraz uczenie go poszanowania innych narodów w duchu chrześcijańskiej miłości. Za wychowywanie i nauczanie młodych ludzi w szacunku dla każdego życia ludzkiego, we wszystkich fazach jego rozwoju, od poczęcia po naturalny kres ludzkiej egzystencji. Za uczenie kultury współżycia ze światem przyrody.
 
6. STWIERDZAM, że podstawą godności i wolności nauczyciela katolika jest wyłącznie jego sumienie, oświecone Duchem Świętym i nauką Kościoła. Nauczyciel katolik ma  prawo działania zgodnie ze swoim sumieniem i etyką nauczycielską, która uwzględnia prawo sprzeciwu wobec działań niezgodnych z sumieniem oraz niemoralnych.
 
7. UWAŻAM, że -nie narzucając nikomu swoich poglądów i przekonań,- nauczyciele katoliccy mają prawo oczekiwać i wymagać szacunku dla swoich poglądów i wolności w wykonywaniu czynności zawodowych zgodnie ze swoim sumieniem oraz z wymaganiami jakie stawia katolikom na całym świecie Magisterium Świętego Rzymskiego Kościoła Katolickiego.
Opublikowano na stronie;
Deklaracja Wiary i Sumienia nauczycieli polskich
czytaj też
Kardynał Adam Stefan Sapieha Książę Niezłomy, Arcybiskup Krakowski. – Patronem Deklaracji Wiary nauczycieli polskich.
czytaj też;
Abp. S. Gądecki – Konstytucja RP do poprawienia!!!

 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

więcej