Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
458 postów 1672 komentarze

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Moje komentarze

 • PLEMIE JUDASZY!!!
  Stanowisko kościoła wobec niebezpieczeństwa żydowskiego...
  http://czeczetkowicz.nowyekran.pl/post/86458,stanowisko-kosciola-wobec-niebezpieczenstwa-zydowskiego
  Służba u Judasza, praca u Judasza.
 • Wybieraj TALMUD CZY BIBLIA ?
  Żydzi są bardziej narodem Judasza niż Chrystusa

  ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski - Ewangelia Judasza
  http://www.youtube.com/watch?v=pDrT49pLVHs

  Judaizm czy Mozaizm -ks.prof.Michał Poradowski

  NIE MOŻNA MÓWIĆ, ŻE CHRZEŚCIJANIE I ŻYDZI WIERZĄ W TEGO SAMEGO BOGA A KTO TAK TWIERDZI JEST Z PUNKTU WIDZENIA WIARY KATOLICKIEJ IGNORANTEM ALBO HERETYKIEM ! – Ks. prof. Michał Poradowski

  ________________________________________
  NIE MOŻNA MÓWIĆ, ŻE CHRZEŚCIJANIE I ŻYDZI WIERZĄ W TEGO SAMEGO BOGA A KTO TAK TWIERDZI JEST Z PUNKTU WIDZENIA WIARY KATOLICKIEJ IGNORANTEM ALBO HERETYKIEM- Ks. prof. Michał Poradowski

  PISZĘ O TYM, BO Z TEGO WIDAĆ JAK BARDZO JEST POTRZEBNA MOJA KSIĄŻKA TALMUD CZY BIBLIA? OKAZUJE SIĘ BOWIEM, ŻE NASZE DUCHOWIEŃSTWO NIEWIELE SIĘ ORIENTUJE W SPRAWACH JUDAIZMU I MOZAIZMU I NIC DZIWNEGO, SKORO JESZCZE PRZED DRUGĄ WOJNĄ ŚWIATOWĄ W DIECEZJI WARSZAWSKIEJ BYŁO WIELU KSIĘŻY POCHODZENIA ŻYDOWSKIEGO.
  DLATEGO TEŻ UWAŻAM ZA KONIECZNE, ABY PONOWNIE UKAZAŁA SIĘ MOJA KSIĄŻKA TALMUD CZY BIBLIA? […] WYJAŚNIAJĄC RÓŻNICE MIĘDZY JUDAIZMEM I MOZAIZMEM, BO WSTYDEM JEST DLA NAS, ŻE DZISIEJSI BISKUPI W POLSCE NIC Z TEGO NIE ROZUMIEJĄ. […]
  JUDAIZM CZY MOZAIZM ?
  Według Biblii naród żydowski, już w początkach swej historii, otrzymał od Boga objawienie i, już przez to samo, został narodem wybranym, ale później to wyróżnienie go wobec innych ludów zostaje formalnie
  potwierdzone i dokładniej określone przez kolejne przymierza i przez zapowiedzi, że to z niego wyjdzie Zbawiciel świata, czyli wszystkich ludów, stąd też całe jego dawne dzieje sprowadzają się do oczekiwania
  na przyjście zapowiedzianego Mesjasza oraz do służby Bogu. Jednak dzieje te nie są tylko historią służby Bogu i oczekiwaniem na Mesjasza, gdyż, podobnie jak i inne ludy – naród żydowski jest wystawiany na próby wiemości Bogu i swej misji (zachowania nieskalanego objawienia i wydania z siebie Zbawiciela świata) i oto część tego narodu zaczyna ulegać wpływom środowiska, w którym żyje, a więc religiom pogańskim, a nawet bezbożnictwu i satanizmowi, co jest już oczywiste i nagminne w czasach przedmojżeszowych, a także w okresie mojżeszowym (kult na pustyni złotego cielca), a najbardziej w czasach pomojżeszowych aż do dziś.
  Główną misją Mojżesza było wyprowadzenie żydów z Egiptu, gdzie ulegali wpływom tamtejszego bałwochwalstwa i niemoralności, a także kodyfikacja Prawa (religijnego), aby naród żydowski dokładnie wiedział jaka jest wobec niego wola Pana Boga. Część narodu wybranego okazuje wiemość religii mojżeszowej, oczekując przyjścia Zbawiciela, ale druga jego część powraca do bałwochwalstwa i do różnych kultów pogańskich, a nawet skłania się do ateizmu i materializmu. Stąd też w historii narodu wybranego – podobnie jak i później w historii narodów chrześcijańskich -powstaje rozdwojenie, gdyż jedni starają się żyć bogobojnie, służąc Bogu i budując ustrój społeczno-gospodarczo-polityczny, który w Biblii otrzymuje nazwę Królestwa Bożego, bo to Bóg króluje w sercach owych ludzi, a cała kultura jest oparta na wartościach nauki biblijnej.
  Natomiast druga część narodu wybranego, niestety, świadomie porzuca naukę moralną Biblii, szukając tylko dobrobytu i władzy. Ci pierwsi to mozaiści, bo są wiemi nauce Mojżesza, a ci drudzy to judaiści, bo oddani wyłącznie sprawom swego narodu i jego kultury całkowicie laickiej, świeckiej, materialistycznej, a przede wszystkim doczesnej, ziemskiej. I tak, już w czasach starożytnych, a więc na jakieś przeszło tysiąc lat przed Chrystusem Panem, istnieją w narodzie żydowskim dwie orientacje kulturalne: mozaizm i judaizm. Mozaizm to kultura oparta na Biblii, czyli na objawieniu Bożym, a szukająca „Królestwa Bożego”. Natomiast judaizm znacznie starszy od mozaizmu, to kultura oparta na laicyzmie, bezbożności, więc czysto świecka, doczesna, samo wystarczająca, czyli z pretensją, że może obyć się bez Boga, a szukająca szczęścia wyłącznie ziemskiego.
  Z czasem, na kilka wieków przed Chrystusem Panem, zostaje wyrażona głównie w Talmudzie.
  Pod tym względem (podziału między wierzącymi i niewierzącymi) naród żydowski nie różni się niczym od innych narodów, gdyż, niestety, także i inne narody okazują te same tendencje podziału na wierzących i niewierzących, na tych, którzy przez życie świątobliwe pragną zapewnić sobie szczęśliwość wieczną u Boga w Niebie, a inni, nie mając wiary w istnienie życia pozagrobowego, szukają tylko szczęścia doczesnego, a więc przede wszystkim dobrobytu.
  Ale sprawa losu narodu wybranego nie jest tylko jego sprawą, gdyż naród ten z różnych względów, a głównie dlatego, że został wybrany przez Boga, ma ogromne wpływy na inne narody i ich dzieje, a to nie tylko dlatego, że jest obecny we wszystkich krajach, będąc narodem- koczowniczym, odgrywając ważną rolę w każdym z nich albo dodatnią jeśli chodzi o mozaistów), albo ujemną (jeśli chodzi judaistów), a przede wszystkim dlatego, że jako naród wybrany ma do spełnienia poleconą mu przez Boga rolę, a mianowicie zachowanie objawienia (czystej wiary monoteistycznej) i zaprowadzenia „Królestwa Bożego” na ziemi oraz przygotowanie wszystkich ludów na przyjście Mesjasza. Otóż tylko część mozaistów spełniła tę rolę i uznała w Jezusie z Nazaretu obiecanego Mesjasza, ale inni mozaiści okazali zatwardziałość serca i łącznie z judaistami, przyczynili się do ukrzyżowania Chrystusa Pana, a także później biorą udział w prześladowaniu Chrześcijaństwa.
  Mozaizm, jeszcze na wiele wieków przed Chrystusem Panem, wydał wiele świątobliwych postaci, wychwalanych przez Kościół, a wielu z nich, głównie w okresie życia Chrystusa Pana na ziemi, okazało się w pełni świętymi, jak np. święty Józef, święty Jan Chrzciciel, święty Joachim i święta Anna, rodzice Najświętszej Dziewicy Maryji, i wielu innych.
  Natomiast judaizm, na przestrzeni kilku tysięcy lat swego istnienia, wydał niezliczoną ilość ludzi złych, a w czasach Chrystusa Pana opanował nawet Sanhedryn, którego niektórzy niegodziwi kapłani zwalczali naukę Jezusa z Nazaretu i doprowadzili do jego ukrzyżowania, a później prześladowali Kościół.
  Ten podział w narodzie żydowskim trwa aż do dziś. Nadto, żydzi judaiści stali się „zaczynem” najskrajniejszego liberalizmu prawie we wszystkich kulturach współczesnych. Ale skoro już na całym świecie głosi się Ewangelię i prawie wszystkie już ludy weszły do Kościoła, można przypuszczać, że nadchodzi już czas nawrócenia się całego narodu żydowskiego, jak to przewiduje św. Paweł w Liście do Rzymian.
  CHRYSTUS PAN WOBEC JUDAIZMU I MOZAIZMU
  Jedyne wiadomości na ten temat możemy czerpać z Nowego Testamentu, a głównie z czterech Ewangelii, wszyscy bowiem czterej Ewangeliści, a więc św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz i św. Jan, opisując życie, działalność, naukę, a głównie Mękę Chrystusa Pana, jako świadkowie naoczni tych wydarzeń, ale, prawdopodobnie, wykorzystując także informacje i innych świadków naocznych, aby nadać większą wagę swym opisom, uciekają się także i do autorytetu Starego Testamentu, czyli do mozaizmu, zwłaszcza jeśli chodzi o proroctwa tamże spisane, a odnoszące się do owych wydarzeń, natomiast nigdy, w żadnym wypadku, nie uciekają się do Talmudu, czyli do źródeł judaizmu.
  Zacznijmy od Ewangelii św. Mateusza, podając tylko niektóre przykłady i uzupełniając je tekstami z innych Ewangelii. Św. Mateusz rozpoczyna swój opis życia i nauki Jezusa z Nazaretu przypominając Jego genealogię, znaną w owym czasie mozaistom, a to prawdopodobnie dlatego, aby móc wykazać, że Jezus jest zapowiedzianym Mesjaszem. Niemniej jednak natychmiast wyjaśnia, że św. Józef nie miał nic wspólnego z poczęciem Maryji, swej małżonki, gdyż ta poczęła z Ducha Świętego, zgodnie z zapowiedzią proroka Izajasza:
  „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emumanuel, czyli Bóg z nami” (Iz 7,14; M t 1,23).3
  Odnośny tekst św. Mateusza jest następujący:
  ,, Z narodzeniem zaś Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał potajemnie ją oddalić. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał się mu we śnie i rzekł doń: ]ózefie, synu Davida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło”.
  Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (M t 1,18-21).
  Cytaty z Pisma św. według Biblii Tysiąclecia. Wydawnictwo Pallotinum. Poznań 1965
  Dzieciątko Jezus przychodzi na świat w miasteczku Betlejem w Judei, według dawnego proroctwa Micheasza:
  ” Ty Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsza pośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie rządził ludem moim, Izraelem” (Mich 5,2 i Mt 2,6).
  Wkrótce jednak, rodzice dzieciątka Jezus muszą opuścić Judeę i uciekać aż do Egiptu, aby uniknąć rzezi niemowląt, nakazanej przez okrutnego Heroda i znowu sprawdzają się proroctwa mozaistycznego Starego Testamentu:
  ,,Z Egiptu wezwałem Syna mego” (Oz 11,1; Mt 2,15), oraz:
  „Krzyk usłyszano W Rama, płacz i jęk wielki, Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo już ich nie ma” (Jer 31,15; Mt 2,18).
  Po powrocie z Egiptu rodzice dzieciątka Jezus udają się do Nazaretu i „tak miało się spełnić słowo proroków: «Nazarenczykiem będzie nazwany»” (Iz 11,1; Mt 2,23).
  Publiczna działalność Chrystusa Pana, według Ewangelii św. Mateusza, jest poprzedzona ukazaniem się św. Jana Chrzciciela, a zapowiedzianego także przez proroków Starego Testamentu, a więc według tradycji mozaistycznej:
  „Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę dla Pana, Jemu prostujcie ścieżki” (Iz 40,3; Mt 3,3).
  OTÓŻ ŚW. JAN CHRZCICIEL SUROWO PIĘTNUJE JUDAISTÓW, NAZYWAJĄC ICH „PLEMIĘ ŻMIJOWE” (MT 3,7), WYRAŻENIE, KTÓREGO UŻYWA PÓŹNIEJ CZĘSTO CHRYSTUS PAN, KIEDY ZWRACA SIĘ DO JUDAISTÓW (NP. M T 12,34; 12,39 ITD.).
  Chrystus Pan cytuje często teksty ze Starego Testamentu, a więc z mozaizmu i tak, na przykład, dialogując z szatanem na pustyni i będąc kuszonym przez niego, odpowiada mu cytatami z różnych ksiąg Pisma Świętego, jak: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych ” (Pwt 8,3; M t 4,4), „Nie będziesz kusił Pana Boga twego” (Pwt 6,16; M t 4,8), „Idź precz szatanie! Bo jest napisane Pana, Boga twego, czcić i Jemu samemu slużyć będziesz ” (Pwt 6,13; M t 4,10).
  W czasie swej publicznej działalności, w polemikach z faryzeuszami i saduceuszami, a więc z judaizmem, Chrystus Pan często używa wyrażeń bardzo ostrych, jak na przykład „Plemię żmijowe” (M t 12,34) lub
  „Plemię złe i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie bedzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza” (Mt 12,39), a także „Plemię przewrotne (…)” (Mt 12,45).
  Chrystus Pan czyni wiele cudów, uzdrawiając chorych, w czym św. Mateusz widzi spełnienie się proroctw Izajasza, jednego z największych mozaistów, cytując odnośne teksty biblijne, jak na przykład:
  „oto Sluga mój, którego wybrałem, Umiłowany mój, którym moje serce ma upodobanie. Położe Ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo poganon (…) Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać bedą” (Iz 42,1-4; M t 12,18-21).
  Chrystus Pan w nauczaniu swym używa często przypowieści i ,,(…) tak się spełniają na nich słowa przepowiedni Izajasza: „Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby przypadkiem oczyma nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił»” (Iz 6,9; M t 13,14).
  Chrystus Pan zarzuca judaistom, że są obłudnikami (M t 15,7) i Cytuje odnośne słowa proroctwa Izajasza
  „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem daleko jest ode mnie, a czci mnie na próżno, ucząc zasad, podanych przez ludzi” (Iz 29,13; M t 15,8).
  Zarzuca im także, że są „ślepcami i przewodnikami ślepców” (M t 15,14), że są „węże, plemię żmijowe, jak Wy możecie ujść potępienia w piekle ?”(M t 23,33).
  W czasie „Przemienienia Pańskiego” na górze Tabor, Chrystus Pan utożsamia się z mozaizmem, ukazując się w swym ciele „przenienionynn”, a więc „chwalebnym”, razem z Mojżeszem i Eliaszem, głównymi figurami mozaizmu (Mt 17,1-13; Mk 7,10), ale jednak w pewnych sprawach podkreśla także i różnicę jaka istnieje między mozaizmemi Jego nauką, używając wyrażenia: „Słyszeliście, że powiedziano (…), a Ja wam powiadam (…)” (M t 5,21).
  Chrystus Pan bardzo często cytuje fragmenty psalmów, przypisywanych głównie wielkiemu mozaiście jakim był Dawid. Cytatów tych jest zbyt wiele, aby je tutaj wspominać. Także ostatnie słowa Chrystusa Pana, wypowiedziane przed zgonem na krzyżu, wzięte są z psalmów Dawida ,,( …) Jezus zawołał donośnym głosem « Eli, Eli, lama sabachtani?» to znaczy: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił»” (Ps 21,2; Mt 27,46; Mk 15,34).
  Rozpoczynając swą publiczną działalność w synagodze w Nazarecie, Chrystus Pan stosuje do siebie znany dobrze mozaistom tekst Izajasza „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił, posłał Mnie, abym ubogim niósł dobra nowinę, więźniom głosił wolność, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana” (Iz 58,6; Łk 4,18).
  Ale cóż okazało się, że znaczna część słuchaczy obecnych w synagod że to judaiści, więc nic dziwnego, że brutalnie wyrzucili Chrystusa Pana z synagogi, a nawet już wtedy usiłowali Go zabić (Łk 4,16-30).
  Po Zmartwychwstaniu, w ciągu czterdziestu dni, Chrystus Pan poucza Apostołów głównie na temat „Królestwa Bożego” (D z 1,3), ale także wyjaśnia im dlaczego musiał cierpieć i być ukrzyżowanym( co ich bardzo zaskoczyło, a nawet zgorszyło), cytując obficie Pismo Święte. Głęboki, wykład na ten temat daje uczniom idącym do Emaus, którzy czuli się bardzo zawiedzeni, gdyż spodziewali się całkiem innej sytuacji:
  „A myśmy spodziewali się, że On wlaśnie miał wyzwolić Izraela ( …)” (Łk 24,21).
  Judaiści czuli się zawiedzeni, bo inaczej wyobrażali sobie zapowiedzianego Mesjasza, identyfikując Go z wodzostwem politycznym, gdyż prawie całą naukę Mojżesza i proroków zlaicyzowali. To tylko mozaiści uznali w Chrystusie Panu obiecanego Mesjasza. Stąd też Chrystus Pan tak często pochwala bogobojnych mozaistów, jak na przykład Natanela, co św. Jan w swej Ewangelii tak (oto) opisuje:
  ,,«Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». Rzekł do niego Natanel: «Czyż może być coś dobrego z Nazaretu?» Mówi do niego Filip: «Chodź i zobacz». Jezus ujrzał, jak Natanel zbliżał się Niego, i mówi o Nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita bez podstępu»” (J 1,43-47).
  Chrystus Pan zarzuca judaistom brak wiary w Mojżesza i jego rolę:
  „Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, uwierzylibyście i Mnie. O Mnie bowiem On pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżesz Moim słowom uwierzycie?” (J 5,46-47).
  Przygotowując wiemych do przyjęcia swej nauki o Eucharystii, Chrystus Pan czyni kilkakrotnie cud a rozmnażania chleba i przypomina, że manna, cudownie dana za czasów Mojżesza, nie była obiecanym chlebem z Nieba, lecz tylko jego figurą, a będzie owym chlebem z Nieba dopiero ciało Chrystusowe.
  ,,«Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z Nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam chleb z Nieba prawdziwy. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z Nieba zstępuje i życie daje światu».
  Rzekli tedy do Niego: «Panie, daj nam zawsze tego chleba». Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi nie będzie łaknął a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie»” (J 6,32-35).
  I dodaje św. Jan, że żydzi judaiści szemrali przeciwko Niemu (J 6,41) i pisze:
  ,,(…) potem Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo żydzi (judaiści) mieli zamiar Go zabić” (J 7,1).
  Tymi żydami zapewne byli tylko judaiści, bo mozaiści słuchali Go z uwagą.
  Prawdopodobnie najbardziej dramatyczny i tragiczny dialog Chrystusa Pana z judaistami zanotował św. Jan Ewangelista:
  ”A oto znowu innym razem rzekł do nich: (…) «wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie wierzycie, że JA JESTEM (…). Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM. Kiedy to mówił wielu wierzyło w Niego. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca».
  W odpowiedzi rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić (…) Wy pełnicie czyny ojca waszego». Rzekli do Niego: «Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca -Boga». Rzekł o nich Jezus: (Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali, Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę ( …).
  On mnie posłał (…) Wy z ojca diabła jesteście i chcecie pełnić pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie stanął, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa (…). Wy dlatego nie wierzycie, że z Boga nie jesteście (…). W odpowiedzi rzekli do Niego żydzi Judaiści): (Czyż niesłusznie
  mówimy, że jesteś Samarytaninem i jesteś opętany przez złego ducha? »
  Jezus odpowiedział: „Ja nie jestem opętany, ale czczę Ojca mego, a wy Mną gardzicie (…»>. Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę mówię z wami:
  Zanim Abraham stał się, JA JESTEM». Porwali tedy kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł z świątyni” (J 8,21-59).
  Oczywiście nie można brać słów Pana Jezusa „Wy z ojca diabła jesteście” w sensie dosłownym Cytaty z Pisma św. według Biblii Tysiąclecia. Wydawnictwo Pallotinum. Poznań 1965
  , a więc cielesnym, czyli uważać -jak to utrzymuje Talmud – że to diabeł ich (judaistów) porodził cieleśnie, a tylko należy brać to w sensie duchowym, podobnie jak każdy chrześcijanin „rodzi się” przez chrzest święty jako „dziecię Boże”, a także podobnie jak wszyscy chrześcijanie najrozmaitszych ras i narodowości są „dziećmi Abrahama”, jak to wykłada św. Paweł w Liście do Rzymian (Rz 4,13-16), powołując się na Pismo św.:
  „Uczynniłem cię ojcem wielu narodów” (Rdz 17,5).
  Nie chodzi tu bowiem o potomstwo cielesne, ale o potomstwo z wiary.
  W tym sensie jednym z potomków Abrahama jest właśnie Jezus z Nazaretu, gdyż urodził się w rodzinie wyznającej wiarę Abrahama (monoteizm objawiony), którą uczynił objawieniem własnym, bo jest nim On sam, będąc pełnią Objawienia, jako Słowo Boże (Logos, Verbo), czyli nauka o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym.
  Mozaizm jest dalszym ciągiem wiary Abrahama, wiary objawionej i przez Boga jemu i jego przodkom, a wzbogaconej objawieniami udzielanymi przez Boga później prorokom przed i po Mojżeszu, a zwłaszcza samemu Mojżeszowi.
  Tekst św. Jana, wyżej przytoczony (choć nieco skrócony) wyjaśnia tragedię nieporozumień między mozaistami i judaistami. Stąd też mozaiści przyjmują z radością naukę Chrystusa Pana, gdyż w Jezusie z Nazaretu widzą obiecanego Mesjasza, podczas gdy judaiści, wychowani na Talmudzie, a nie na Starym Testamencie, nie tylko że nie uznają w Jezusie z Nazaretu obiecanego Mesjasza, ale nadto uważają Go za opętanego przez diabła (J 8,52).
  Tę tragiczną sytuację opisuje św. Jan w swej Ewangelii z drobnymi szczegółami, wielokrotnie podkreślając iście szatańską wściekłość judaistów w walce przeciwko Jezusowi z Nazaretu i Jego uczniom, którym wyklinali z synagog, jak na przykład rodziców uzdrowionego przez Jezusa ślepca.
  „Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi” (J 9,22).
  Chrystus Pan jednak, mimo tak wrogiej postawy wobec Niego zajętej przez judaistów, nadal podkreśla, iż jest zapowiedzianym Mesjaszem, a nawet Bogiem:
  „Otoczyli Go żydzi (judaiści) i mówili do Niego: „Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, to powiedz nam otwarcie). Rzekł do nich Jezus: „Powiedziałem Wam, a nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje Owce (mozaiści) słuchają mego głosu, a ja je znam. Idą one ze Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich Z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki Ojca mego. Ja i Ojciec jedno jesteśmy»” (J 10,24-30).
  Przed Męką swą, Chrystus Pan powraca do tematu podziału żydów na mozaistów i judaistów. Mozaiści będą prześladowani przez judaistów:
  „To wam powiedziałem, abyście się nie załamali W wierze z mojego powodu. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, W której każdy kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. A będą to czynić, bo nie poznali Ojca, ani Mnie” (J 10,1-3).
  Jest to walka między Bogiem i szatanem, którego Chrystus Pan nazywa „WŁADCĄ TEGO ŚWIATA” (J 16,11). Stąd też przestrzega Chrystus Pan wszystkich przeciwko utożsamianiu się ze „ŚWIATEM” jako „KRÓLESTWEM SZATANA”.
  „Ja im przekazałem słowo Twoje, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich posłałem na świat. A za nich Ja poświęcam samego siebie w ofierze, aby i oni byli uświęceni w prawdzie” (J 17,14-19).
  I Chrystus Pan nadal modli się tak:
  „Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni (mozaiści) poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem przed nimi imię Twoje i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich” (J 17,25-26).
  Po ukrzyżowaniu Chrystusa Pana, judaiści nadal prześladują Jego uczniów i Jego naukę. Św. Jan Ewangelista używa wielokrotnie wyrażenia ,,(…) z obawy przed żydami (judaistami) (J19,38-20,19 itd.) i nic dziwnego, skoro ich aresztowali, bili, więzili, a nawet zabijali, jak św. Szczepana, jak św. Jakuba i wielu innych.
  A WIĘC ŻADEN Z EWANGELISTÓW NIC NIE WSPOMINA, ABY CHRYSTUS PAN POZYTYWNIE ODNOSIŁ SIĘ DO JUDAIZMU I DO TALMUDU, KTÓRY JEST JEGO ŹRÓDŁEM!!!!.
  NATOMIAST WSZYSCY CZTEREJ PODKREŚLAJĄ ŻE CHRYSTUS PAN ZAWSZE POWOŁYWAŁ SIĘ TYLKO NA STARY TESTAMENT, A WIĘC NA MOZAIZM I W OCZACH TŁUMÓW, KTÓRE GO SŁUCHAŁY PRZEDSTAWIAŁ SIĘ JAKO OBROŃCA, A JEDNOCZEŚNIE ATAKOWAŁ JUDAISTÓW, SWYCH WROGÓW I OPRAWCÓW
  Źródło; http://prawda-nieujawniona.blog.onet.pl/2012/02/06/judaizm-czy-mozaizm-ks-prof-michal-poradowski/

  Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. 16 Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich; tak dopełniają zawsze miary swych grzechów. Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży. ( 1 List do Tesaloniczan 2:15-16 )
  11 Aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie, brak nam odzieży, jesteśmy policzkowani i skazani na tułaczkę, 12 i utrudzeni pracą rąk własnych . Błogosławimy, gdy nam złorzeczą, znosimy, gdy nas prześladują 13 dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i odrazą dla wszystkich aż do tej chwili. ( 1 List do Koryntian rozdz. 4 wers 11-13)

  x. prof. Michał Poradowski TALMUD CZY BIBLIA? (część II )
  http://www.michal.md4.pl/Poradowski_ks_Michal/ksiazki/Talmud_czy_Biblia2.htm
  Stanowisko kościoła wobec niebezpieczeństwa żydowskiego...
 • KTO JEST ŻYDEM? I CZY ONI SĄ NASZYMI MŁODSZYMI BRAĆMI ? BO STARSZYMI NIE SĄ NA PEWNO!!!
  KTO JEST PRAWDZIWYM ŻYDZIAKIEM ???

  http://www.youtube.com/watch?v=0otQF5KTeU4


  KTO JEST MŁODSZYM NIE-BRATEM W NIE-WIERZE???

  Jacy starsi bracia??? Wszak oni są o kilka wieków młodsi i pochodzą od diabła, a nie od Boga!!!

  Starsi Bracia ... ( całość ) ks. prof. Waldemar Chrostowski
  http://www.youtube.com/watch?v=8rzGH4IJmyg
  Stanowisko kościoła wobec niebezpieczeństwa żydowskiego...
 • @Bania 19:32:47 To, że ksiądz nawołuje młodych chłopców do tego, aby służyli Bogu, to jest Twoim zdaniem niemoralne ?
  W tym wszystkim nie są istotne postawy księży, ale wzorce ewangeliczne.
  Każdy katolik ma obowiązek naśladować Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem.
  Władza duchowa narodu polskiego, więc narodowców, mieści się w Watykanie.
 • @circonstance 07:07:42 UWAŻAJ, BO TO MOŻE BYĆ ŻYDOPRUSKA PROWOKACJA!!!
  Mam obawy, że nimi kierują nimi dobre intencje.

  Zrobią materiał, aby ośmieszyć Kościół, a za kilka złotych, to wiesz ilu Judaszy będą mieli w swoich materiałach ????

  MEDIALNA ARMIA JUDASZA TO DZIECI GOEBBELSA !!!!
  Służba u Judasza, praca u Judasza.
 • @Eugeniusz Sendecki 23:53:24 Abp. S. Wielgus potępił zmany
  //Ten ksiądz nie interweniował, gdy Polakom działa się krzywda...
  - gdy Wrogowie Krzyża usuwali Krzyż ze Żwirowiska
  - gdy opluwano Polaków za Jedwabne
  - gdy Wrogowie zmuszali ekonomicznie polskie kobiety do antykoncepcji i aborcji
  - gdy Złodzieje okradali katolików polskich z dóbr wypracowanych niewolniczą pracą w dobie PRL-u///

  http://www.youtube.com/watch?v=qaeYIlQyTkQ
  Zmarł kardynał Józef Glemp
 • @Eugeniusz Sendecki 23:53:24 Bądź sprawiedliwy
  //nie interweniował, gdy Polak miał objąć stolicę arcybiskupią w Warszawie//

  W KATEDRZE WARSZAWSKIEJ, JAKO JEDYNY WŁAŚNIE śp. X. GLEMP SPOŚRÓD WSZYSTKICH KAPŁANÓW - STANĄŁ OTWARCIE W OBRONIE ABP. S. WIELGUSA - I PUBLICZNIE OSKARŻYŁ IPN O MANIPULACJE ORAZ MEDIA O LINCZ.

  Nie mówię o tych co krzyczeli CHCEMY POLAKA!!! Bo to raczej nie byli kapłani, ale świeccy.

  TRZEBA BYŁO ZROBIĆ OCHRONĘ ABP. WIELGUSOWI I WESPRZEĆ GO PSYCHICZNIE W TRAKCIE LINCZOWANIA.

  Łatwo się dziś mówi, ale ja po swoich sprawach widzę, że zbytnio solidarnych Polaków i skorych do pomocy, to w naszej Ojczyźnie nie ma.
  Zmarł kardynał Józef Glemp
 • ŚP ARCYBISKUP TOKARCZUK O JUDASZACH W KOŚCIELE I W "POLICE POLSKIEJ "
  ARCYBISKUP TOKARCZUK POWIEDZIAŁ, ŻE SMOLEŃSK BYŁ KARĄ ZA GRZECHY KŁAMSTWA I ZA TO, ŻE OSKARŻANO ROSJAN O WYMORDOWANIE POLSKICH OFICERÓW W KATYNIU!!!

  http://www.youtube.com/watch?v=2vZtLKWz1Po

  Ciekawy tekst:
  "Z listu śp. abp.Ignacego Tokarczuka do Albina Siwaka .

  Otóż arcybiskup I. Tokarczuk pisze tak: „Każdy kapłan, każdy, kto otrzymuje świecenia kapłańskie i nakłada na siebie sutannę, bez względu czy dojdzie do bycia papieżem, czy zostanie całe życie proboszczem gdzieś na parafii, składa Bogu przysięgę. A ta przysięga zawiera takie słowa: „Posługiwał się będę wyłącznie prawdą, chociażbym miał cierpieć lub był za prawdę zabity, jak Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu za prawdę.” Czyli, że prawda w posłudze bogu i ludziom tu jest na pierwszym miejscu. A co robią ci, co lecą z prezydentem samolotem do Katynia? Przecież oni doskonale znają treść wystąpienia prezydenta. Nie raz go słuchali. Sami mają napisane podobne wystąpienia w tym samym duchu. Czyli, że lecą legitymizować, potwierdzać, straszne kłamstwo.” Powtórzą to za panem prezydentem, tam gdzie leżą ci pomordowani. A jest tych duchownych cywilnych i wojskowych aż dziesięciu w samolocie, w tym aż siedmiu pochodzenia żydowskiego. Prawda by nakazywała tym duchownym powiedzie, że leżą tu nasi ojcowie i bracia zamordowani przez NKWD, które składało się aż w 84 % z Żydów. Że połowa z tych 84% to byli polscy Żydzi. Że kierownictwo, to w Moskwie, to Beria i Kaganowicz – Żydzi. Że w tej samej ziemi leży czterdzieści pięć tysięcy oficerów radzieckiej armii. I dokonali tego ci sami zbrodniarze, co zamordowali Polaków. Bo podsuwali fałszywe dane Stalinowi, że ci radzieccy, to wrogowie narodu i należy ich zlikwidować. Ale im przez usta nie przejdzie prawda. Oni, jak pani doktor Alina Cała, odwracają kota ogonem, mówiąc, że to Rosja Radziecka, że to ustrój komunistyczny ich zamordował. A ustrój to kto wymyślił? Może te ciemne masy rosyjskie wpadły na pomysł wymordowania swych braci i synów? To może religijne chłopstwo zamordowało tak polskich, jak radzieckich, czyli swoich, rosyjskich oficerów? To się kupy nie trzyma, to ohydne kłamstwo i kiedyś pęknie ogniwo tego przez Żydów wymyślonego łańcucha i posypie się prawda jak lawina…

  ........... Arcybiskup Tokarczuk pisze: „Kłamstwo tak straszne, jak to o Katyniu, o tylu pomordowanych woła o pomstę do nieba. Kłamstwo osób duchownych, którzy Bogu przysięgali prawdę, to nie to samo kłamstwo, co pijaczka po (po balandze czy pod budką z piwem. Trzeba znać wagę tych kłamstw. A oni zatracili ocenę tej sytuacji. To nie te same proporcje i nie taka sama kara za kłamstwa. Krew i ofiary pomordowanych dotarty do Boga. A on mówił. Karę zostawcie mnie. I zdecydował, że pora przeciąć te kłamstwa. I jak zawsze przy takich sprawach ucierpieli i zginęli też niewinni ludzie w tym samolocie. Ale im Bóg to wynagrodzi. Zapłacą za te kłamstwa ci, co z urzędu powinni stać na straży prawdy. Im dłużej nasi księża będą posługiwać się kłamstwem, tym gorzej dla nich osobiście. Bóg wybacza grzechy, ale ocenia inaczej winę tych, co mu przysięgali wierność i prawdę, a inaczej ludzi, którzy nie są świadomi tego, co czynią. I takie reguły są zapisane tak w nowym testamencie, jak i w wielu proroctwach. Ja w tej katastrofie widzę palec Boży.” – kończy swój list arcybiskup Tokarczuk, człowiek, który obecnie liczy sobie 94 lata.

  źródło : Albin Siwak książka pt.Bez strachu tom III "

  Kościół ukazuje wiernym przykłady licznych świętych (...), którzy głosili i bronili prawdę moralną aż do męczeństwa, albo woleli umrzeć, niż popełnić choćby jeden grzech śmiertelny. Wyniósł ich do chwały ołtarzy , to znaczy kanonizował ich świadectwo i publicznie uznał za słuszne ich przekonanie, że miłość Boga każe bezwarunkowo przestrzegać Jego przykazań nawet w najtrudniejszych okolicznościach i nie pozwala ich łamać nawet dla ratowania własnego życia (...). W męczeństwie, jako potwierdzeniu nienaruszalności porządku moralnego, jaśnieje świętość prawa Bożego, a zarazem nietykalność osobowej godności człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Godności tej nie wolno nigdy zbrukać ani działać wbrew niej, nawet w dobrej intencji i niezależnie od trudności. (…)Męczeństwo odrzuca jako złudne i fałszywe wszelkie ludzkie tłumaczenia, jakimi usiłowałoby się usprawiedliwić - nawet w wyjątkowych okolicznościach - akty moralnie złe ze swej istoty (…) („Veritatis splendor”, n. 91 – 93).

  BÓG NIENAWIDZI KŁAMSTWA I KŁAMCÓW!!!!

  "Znamy przecież Tego, który powiedział: Do Mnie [należy] pomsta i Ja odpłacę. I znowu: Sam Pan będzie sądził lud swój. Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego." - Hebr. 10, 30 - 31.

  Nie ma chyba innej z Bożych norm moralnych, która byłaby tak często i powszechnie łamana, jak zakaz kłamstwa. (Mirosław Salwowski)
  "Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie" (Mt 5, 37)

  Kłamstwo – wypowiedź zawierająca informacje niezgodne z przekonaniem o stanie faktycznym. Kłamca przekazuje informacje niezgodne z jego przekonaniem o rzeczywistości z intencją, by zostały one wzięte za prawdziwe. Kłamstwem mogą być także wypowiedzi zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, o ile autor przekazu nie ma świadomości tego faktu.
  http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%82amstwo

  Pismo św. i tradycja Kościoła o KŁAMSTWIE!!!
  http://salwowski.msza.net/pub/pismo-swiete-i-tradycja-kosciola-o-klamstwie-zbior-cytatow.html
  Prawda o kłamstwie
  http://salwowski.msza.net/pub/prawda-o-klamstwie.html

  Przysięga zawsze w Kościele katolickim była traktowana jako akt religijny - bardzo poważny - przypieczętowany de facto przymierzem z Panem Bogiem.

  Przysięga jako akt religijny
  http://www.ordynariat.wp.mil.pl/pl/263_169.html

  Jednak co jest warta przysięga kłamcy???
  http://www.youtube.com/watch?v=ZFCNFk4ufLM

  CIĄGLE NAJWIĘKSI ZBRODNIARZE SYSTEMU ŚMIERCI I KŁAMSTWA SĄ BEZKARNI A KOMUNA NIE ZOSTAŁA DOSTATECZNIE POTĘPIONA!!!
  http://www.youtube.com/watch?v=dSEIFumQSFc

  „I wezmę sobie prawo za miarę, a sprawiedliwość za pion". (Księga Izjasza 28: 17)

  „Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość" (Łk 13,25-27)

  „Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego” (1 Kor 6, 9-10)

  „A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga»” - Apok 21, 6

  „Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje” -Apok 22, 15

  Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. - Obj. 21,8
  Służba u Judasza, praca u Judasza.
 • @Janusz Górzyński 22:00:12 JUDASZE, LENIE, SADYŚCI, OSZCZERCY I MORDERCY!!!!
  http://www.youtube.com/watch?v=Ux9ihjB3BYU
  TAK PRACUJE NIELUDZKIE PAŃSTWO ANTYPOLSKIE!!!!

  1. Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci2 - i wielka jest różnica między nimi. 2. Oto droga życia: Przede wszystkim będziesz miłował Boga, który cię stworzył3, następnie zaś bliźniego twego jak siebie samego4, a czego nie chcesz, by ktoś ci robił, tego wszystkiego i ty także nie rób drugiemu5. http://www.apologetyka.katolik.pl/odnowa-kosciola/z-historii-chrzecijastwa/patrystyka/149/534-didache-nauka-dwunastu-apostoow
  (…)
  A oto droga śmierci: przede wszystkim jest ona zła i pełna przekleństwa: mordy, cudzołóstwa, pożądania, rozpusty, kradzieże, bałwochwalstwo, magia, czary, rabunki, fałszywe świadectwa45, obłuda, nieszczerość, przebiegłość, pycha, niegodziwość, zuchwałość, chciwość, bezwstyd w mowie, zazdrość, bezczelność, duma, chełpliwość, zanik wszelkiej bojaźni46. 2. Prześladowcy ludzi prawych, wrogowie prawdy, miłośnicy kłamstwa, nieświadomi nagrody, jaką otrzyma sprawiedliwość, nie idą za dobrem ani za sądem sprawiedliwym, czujni nie na dobro, ale na zło. Obca im jest łagodność i cierpliwość. Kochają marność47, gonią za zyskiem, nie mają litości dla ubogich, obojętnie przechodzą koło udręczonych, nie znają swego Stwórcy. Mordercy dzieci, niszczą przez poronienie to, co Bóg powołał do życia48. Odtrącający tych, co nie mają, gnębiciele ciemiężonych, obrońcy bogaczy, a niesprawiedliwi sędziowie biedaków, są to grzesznicy w złym zatwardziali. Trzymajcie się, dzieci, z dala od nich wszystkich!

  «Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie».
  «Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili». I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego” (Mt 25,31-46).
  Służba u Judasza, praca u Judasza.
 • JUDASZY TRUDNO W OGÓLE ZMUSIĆ DO RZETELNEJ I UCZCIWEJ PRACY ;)
  http://niezalezna.pl/37622-uzbrojony-mezczyzna-wtargnal-do-biura-pis Jakiś poirytowany wyborca, chyba towarzyszki, żydówki, PiSlamki, Wiśniewskiej z Częstochowy chciał ją spałować, obezwładnić gazem oraz zabić, jak podejrzewały towarzyszki asystentki - towarzyszki PiSlamki - a więc wezwały policję. PolicjoMILICJA OBYWATELSKA oczywiście interweniowała. O podejrzeniu o zamiarze popełnienia zbrodni na posłance PiSlamce świadczyć miało zatrzymane u zatrzymanego "uzbrojenie" i zeznanie towarzyszek asystenstek. ;) Towarzyszka PiSlamka Wiśniewska cudem uniknęła śmierci, albowiem w tym czasie flirtowała na miecie, albo czyniła koszerne interesy, zamiast siedzieć w biurze poselskim. Podejrzany jak się okazuje, to w przeszłości również groził śmiercią, obezwładnieniem i zabiciem innym fukcjonariuszom publiczny, jednak nieudolnie, bowiem nie zmusił f-szy do realizowania swoich obowiązków służbowych, a psychoterroryści z zespołu psychiatrycznych łowców skór w służbie reżimu ustalili u niego CHOROBĘ PSYCHICZNĄ. Teraz jego ponowną próbę nakłonienia towarzyszki PiSlamki do pracy zapewne PSYCHOMITOMANII uznają za REMISJĘ TEJ CHOROBY ;) Kto by widział, aby suwerennego posła III można było zmusić do wykonywania swoich obowiązków, do ślęczenia w biurze poselskim i reagowanie na potrzeby i dezyderaty wyborców. TAKI KTÓŚ MUSI BYĆ CHORY I NIE WIEDZIEĆ W JAKIM ŚWIECIE ŻYJE ? ;)
  Służba u Judasza, praca u Judasza.
 • @Asadow 19:41:01 Dokładnie Biblia to tak wyjasnia
  „Nikt Mi [życia] nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać” (J 10,18)

  "Błogosławiony człowiek,
  który nie idzie za radą występnych.
  Nie wchodzi w drogę grzeszników
  i nie zasiada w gronie szyderców (Ps 1,1).


  Wg. św. Jana 8,37-44

  "Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do Niego: "Ojcem naszym jest Abraham". Rzekł do nich Jezus: "Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do Niego: "Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga8".
  Rzekł do nich Jezus: "Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa."


  Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków, i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. 16 Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich; tak dopełniają zawsze miary swych grzechów. Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży. ( 1 List do Tesaloniczan 2:15-16 )
  11 Aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie, brak nam odzieży, jesteśmy policzkowani i skazani na tułaczkę, 12 i utrudzeni pracą rąk własnych . Błogosławimy, gdy nam złorzeczą, znosimy, gdy nas prześladują 13 dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i odrazą dla wszystkich aż do tej chwili. ( 1 List do Koryntian rozdz. 4 wers 11-13)
  Służba u Judasza, praca u Judasza.
 • @agenciak 19:46:15 Warto wybrać jedną rzecz a słuszną, która okaże się najważniejszą
  Życie danego człowieka ma sens wtedy i tylko wtedy kiedy albo istnieje cel, do którego on w tej chwili dąży, albo on tej chwili używa. (O. Prof. I.M. Bocheński „Sens życia”)

  (...) człowiek dzisiejszy musi się wychować przez świadomy wysiłek do postawy kontemplacyjnej. Ona sama nie przyjdzie. Jeśli się dam ponosić fali publicznej opinii, zostanę do śmierci niewolnikiem aktywizmu, pędzonym od jednego celu do innego, bez przerwy, bez wytchnienia. (O. Prof. I.M. Bocheński „Sens życia”)
  Służba u Judasza, praca u Judasza.
 • SPOKO Panowie Szlachta ...wszystko zostało przepowiedziane ;)
  10 A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. (1 List do Koryntian rozdz. 1 wers 10) http://zbawienieiwiara.com/Listy_Apostolskie/1.Koryntian.html


  Prawdziwa mądrość zapewni jedność

  „17 Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. 18 Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. 19 Napisane jest bowiem: Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę . 20 Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata? 21 Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. 22 Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, 23 my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, 24 dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. 25 To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. 26 Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. 27Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć 28 i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, 29 tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. 30 Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, 31 aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi „ (1 List do Koryntian rozdz. 1 wers 17-31)

  Znajdź Arcybiskupa.wmv (Wiceprzewodniczący KEP ks. abp. Gądecki bez krzyża i w jarmułce w towarzystwie chazarskiego masona Siwca, szydercy bł. Jana Pawła II oraz rabinów)
  http://www.youtube.com/watch?v=PFc6b3ClW6Q&feature=player_embedded

  Mądrość Krzyża

  2Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego (1 List do Koryntian rozdz. 2 wers 2)

  6 A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. 7 Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, 8 tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; 9 lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują . ( 1 List do Koryntian rozdz. 2 wers 6-9)

  Wnioski praktyczne

  18 Niechaj się nikt nie łudzi! Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. 19 Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. ( 1 List do Koryntian rozdz. 3 wers 18-19)

  Kwaśniewski i Siwiec kpią i szydzą z Papieża bł. Jana Pawła II
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Cn0QO1Qpv0A

  Pijany Kwaśniewski w Katyniu
  http://www.youtube.com/watch?v=g8N_EG7jJ5U

  Pijany Kwaśniewski
  http://www.youtube.com/watch?v=d0S41AGoeYw

  1 Biada pysznej koronie pijaków Efraima, więdnącemu kwieciu jego wspaniałej ozdoby, którą żyzna dolina [nosi] na szczycie! [Biada] zamroczonym winem! (…)
  Księga Izjasza 28: 1 http://www.nonpossumus.pl/ps/Iz/28.php

  Mowa przeciw kapłanom i fałszywym prorokom
  7 Również i ci chodzą chwiejnie na skutek wina,
  zataczają się pod wpływem sycery.
  Kapłan i prorok chodzą chwiejnie na skutek sycery,
  wino zawróciło im w głowie,
  zataczają się pod wpływem sycery,
  chodzą jak błędni, miewają zwidzenia,
  potykają się, gdy odbywają sądy.
  8 Zaiste, wszystkie stoły są pełne zwymiotowanych brudów;
  nie ma miejsca [czystego].
  9 "Kogo to chce on uczyć wiedzy?
  Komu chce dawać naukę? -
  Dzieciom ledwie odstawionym od mleka,
  niemowlętom odsadzonym od piersi!
  10 Bo: Saw lasaw, saw lasaw; kaw lakaw, kaw lakaw;
  zeer szam, zeer szam".
  11 Zaprawdę, wargami jąkałów
  i językiem obcym przemawiać będzie do tego narodu
  12 Ten, który mu powiedział:
  "Teraz, odpoczynek! Dajcie wytchnąć strudzonemu!
  A teraz, spokój!"
  Ale nie chcieli Go słuchać.
  13 Wtedy będzie do nich mowa Pana:
  "Saw lasaw, saw lasaw; kaw lakaw, kaw lakaw;
  zeer szam, zeer szam",
  żeby szli upadli na wznak, i rozbili się,
  żeby uwikłali się w sieci i byli schwytani.
  Księga Izjasza 28: 7-13

  Poemat przeciw złym doradcom królewskim
  14 Dlatego posłuchajcie słowa Pańskiego,
  wy wszyscy, panujący nad tym ludem,
  który jest w Jerozolimie.
  15 Mówicie: "Zawarliśmy przymierze ze Śmiercią,
  i z Szeolem zrobiliśmy układ.
  Gdy się rozleje powódź [wrogów],
  nas nie dosięgnie,
  bo z kłamstwa uczyniliśmy sobie schronisko
  i skryliśmy się pod fałszem".
  Księga Izjasza 28: 14 -15

  Ciąg dalszy poematu
  17 Ale grad zmiecie schronisko kłamstwa,
  a wody zaleją kryjówkę.
  18 Wasze przymierze ze Śmiercią zostanie zerwane,
  i nie ostoi się wasz układ z Szeolem.
  Gdy się rozleje powódź [wrogów],
  będziecie dla nich na zdeptanie.
  (…)
  22 A teraz przestańcie drwić,
  żeby wasze pęta się nie zacieśniły;
  słyszałem bowiem rzecz postanowioną
  przez Pana, Boga Zastępów:
  zniszczenie całego kraju.
  Księga Izjasza 28: 17-22

  9 Wpadnijcie w osłupienie i trwajcie w nim,
  zaślepcie się i pozostańcie ślepi,
  bądźcie pijani, choć nie od wina,
  zataczajcie się, choć nie pod wpływem sycery.
  10 Bo Pan spuścił na was sen twardy,
  zawiązał wasze oczy
  i zakrył wasze głowy .
  Księga Izjasza 29: 9-10 http://www.nonpossumus.pl/ps/Iz/29.php
  Stanowisko kościoła wobec niebezpieczeństwa żydowskiego...
 • @Krzysztof Zagozda 13:48:53 ZAPOMNIAŁ TEŻ DODAĆ, ŻE MASONEM ;)
  M. Kowalski zapomniał dodać, że B. Wildstein publicznie się przyznawał do tego, że jest masonem ;)

  Ruch narodowy z Kowalskim popiera masoństwo i masonów ?? ;)
  SUPER !!!;)

  Obyś żył w ciekawych czasach - chińskie przekleństwo :(

  Wildstein: nie wstydzę się, że byłem masonem http://www.pardon.pl/artykul/3752/wildstein_nie_wstydzz_siz_se_byzem_masonem

  Na dwunastym stopniu pychy niestety nie działa w ogóle sumienie, do człowieka nie dociera żadna prawda, to według św. Bernarda "żywy trup" i "już cuchnie" :(
  Władza duchowa narodu polskiego, więc narodowców, mieści się w Watykanie.
 • @Skanderbeg 11:42:49 APEL !!!
  //nawoływać, aby ludzie zwalniali się z banków (wszak obcy kapitał), ze szkół (wszak są reżimowe), czy z urzędów (też są reżimowe).//

  KTO PRACUJE U ŻYDA I METEKA TEN WZBOGACA PRZYBŁĘDÓW I OKUPANTÓW!!!!

  KTO KUPUJE U ŻYDA I METEKA TEN ODBIERA CHLEB POLAKOWI (POLAKOM(!!!

  KTO NIE TWORZY POLSKIEJ I KATOLICKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIĘTYCH I NIE POMNAŻA OJCOWIZNY OJCÓW - TEN JEST HERETYK, SATANISTA, ZDRAJCA I JUDASZ * A NAWET ZŁODZIEJ I OSZUST NIEZDOLNY DO ODWDZIĘCZENIA SIĘ WŁASNEMU NARODOWI, KOŚCIOŁOWI I PAŃSTWU, KTÓRYCH EGOISTYCZNIE WYKORZYSTAŁ - OSOBNIK NIEZDOLNY ZACHOWAŃ HONOROWYCH I SOLIDARNYCH TO NIEWDZIĘCZNY JUDASZ!!!! A WEDŁUG TEOLOGII KATOLICKIEJ JUDASZE I NIEWDZIĘCZNICY SĄ NAJBLIŻEJ LUCYFERA W PIEKLE!!!

  Śmierć przybłędom i ich pachołkom zasranym Judaszom ;)
  Służba u Judasza, praca u Judasza.
 • No a który to ten Judasz ? Pierwszy z prawej ? ;)
  Ewangelia Judasza
  http://www.youtube.com/watch?v=pDrT49pLVHs
  Jak masoneria mąci i zwodzi ??? Ks. prof. W. Chrostowski wyjaśnia, że są na świecie potężne ośrodki antyewangelizacji, którym zależy na odbrązowianiu osoby Judasza Iskarioty, a nawet "uświęcaniu jego misji" i przypisywaniu mu autorstwa rzekomych ewangelii. Są więc ośrodki, które wysławiają "rozsądek polityczny" i zdradę samego Boga. Przed nimi przestrzegał papież Inocenty III, który pisał, że prosty lud powinien unikać relacji z bałamutnymi żydami, albowiem oni uczą nazywać zło dobrem, a dobro złem.

  Według ks. prof. Michała Poradowskiego tylko dwóch spośród Apostołów było Żydami (Patrz "Talmud czy Biblia ?"). Byli nimi Judasz Iskariota i św. Paweł z Tarsu. Pozostali apostołowie byli Celtami, którzy byli pod wpływem izraelskiego mozaizmu, jaki stał w opozycji do satanistycznego judaizmu - co zrodził w IV n.e. talmudyzm.

  Według Anny Katarzyny Emmerich i Marii Valtorty, to Judasz był mordercą, który zabił własnego ojca i jako ekonom apostołów był złodziejem.

  Nadto według Marii Valtorty, to w czasach ostatecznych na każdych dziesięciu ludzi, to aż siedmiu będzie judaszami.

  Natomiast ks. prof. Józef Kruszyński pisał, że gdzie tylko żydzi ze swoją pseudomesjańską ideologią - choćby na chwilę przejmą władzę, tam natychmiast leje się krew pogan i chrześcijan oraz rozstrzeliwane są pomniki Jezusa i niszczone z wściekłością miejsca katolickiego kultu, a wznoszone są pomniki Judasza Iskarioty.

  Pozdrów Iza tego pierwszego siedzącego od prawej strony ;)
  Służba u Judasza, praca u Judasza.
 • DIABEŁ GADA JAK NAJĘTY ;)
  Reinkarnacja Buddyzm Hinduizm -s. Michaela Pawlik
  http://www.youtube.com/watch?v=GGhX2Ih8oLA
  Reinkarnacja i okultyzm
 • @sambor 21:07:42 A TY WYJDŹ Z SZAFY LESIAKA ;)
  A TY WYJDŹ Z SZAFY LESIAKA ;)
  http://www.youtube.com/watch?v=bagAqtnsS8M
  Władza duchowa narodu polskiego, więc narodowców, mieści się w Watykanie.
 • @t-rex 15:15:19 Szaleństwo germańskie.
  Bóg ustanowił Kościół, a w Kościele jest Bóg najsilniej obecny przez działanie Sakramentów, w których sam jest obecny.

  Święty Rzymski Kościół Katolicki to w 99, 99999 sam Chrystus, a reszta to zasługi wszystkich świętych stworzeń. Jak tego nie rozumiesz, to krzycz jak ślepiec spod Jerycha "Jezusie synu Dawida spraw abym przejrzał".

  Natomiast porządek jest taki;

  Bóg stworzył najpierw Adama i z niego Ewę, a więc człowiek jest jako byt substancjalny zawsze przed społeczeństwem. Człowiek jest bytem relatywnym, ale społeczeństwo jest dla człowieka, a nie człowiek dla społeczeństwa. Dlatego cywilizacja łacińska, którą założył Kościół katolicki jest cywilizacją personalistyczną uznającą osobę człowieka i godność człowieka, jako dziecka Bożego i odblasku samego Boga. (Człowiek jest bowiem duchem wcielonym stworzonym na obraz i podobieństwo Pana Boga).
  Człowiek ma obowiązki wobec Pana Boga, a wśród nich również obowiązek uświęcania siebie i wszystkiego co czyni, także - a przede wszystkim - w polityce. Przy czym polityce rozumianej nie jako sposób na zdobycie władzy, lecz jako troskę o dobro wspólne.
  Uświęcone zrzeszenie w Kościele staje się ludem Bożym, który z kolei, dzięki temu, że łączy go kultura (uprawa ducha wyznaczona przez kult), wspólne przeżycia, pamięć historyczna, wspólne pojęcia moralne, wspólny język, to tworzy się wspólnota społecznie-solidarna, z jakiej wyłania się Naród.

  Naród więc jest dziełem pracy wychowawczej Kościoła katolickiego, a państwo to wspólny dach dla tego zrzeszenia z potrzebnymi mu instytucjami oraz terytorium. O państwie powiedział papież Pius XI, że to nic innego, jak tylko dach dla ludzi podążających zgodnie w tym samym kierunku. Dlatego u podstawy funkcjonowania narodu i państwa stać muszą sprawiedliwość i miłość, a nikomu nie należy się od bliźnich z tej wspólnoty krzywda. (Gdzie nie ma sprawiedliwości nie ma władzy. Leon XIII)

  Źródłem więc istnienia człowieka, państwa i narodu oraz Kościoła jest ten sam Bóg. Bóg stworzył wszystko dzięki Słowu, a zbawienie przyszło przez Mękę Chrystusa Słowa Wcielonego. Słowo też wszystkich sądzić będzie. Rozumienie Słowa Bożego jest podporządkowane dyscyplinie kościelnej, a więc Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła katolickiego, który posiada pełną asystencję Ducha Św. Dlatego nie wolno Objawienia interpretować sobie dowolnie, ale według kompetentnych nauk kościelnych.
  Z tego zaś wynika podstawowa zasada, że o porządku moralnych wśród ludów i narodów decyduje władza kościelna, albowiem w cywilizacji łacińskiej uznajemy wyższość władzy papieskiej nad cywilnej. Miecz jest więc podporządkowany duchowi.
  Niespornym jest, że początek państwa polskiego wiąże się z przyjęciem Chrztu w 966 roku przez Mieszka I i potem stopniowo przez całe plemię (plemiona podporządkowane przez Polan), które stały się ludem Bożym, a potem Narodem Polskim. Oczywiście, nie wszyscy Polacy byli ochrzczonymi łacinnikami, ale nikt nawet spośród pogan i żydów - nie kwestionował supremacji zasad moralnych głoszonych przez Kościół katolicki, które obowiązywały w życiu zbiorowym. POLACY BYLI WOLNI BO DO WOLNOŚCI WYZWOLIŁ ICH CHRYSTUS, A WIĘC NIE CHCIELI JUŻ BRAĆ NIGDY NA SIEBIE SZATAŃSKIEGO JARZMA NIEWOLI.
  Katolicyzmem właśnie karmiła się polska wolność, której zazdrościli nam wszyscy. Sprawie więc coraz bardziej dryfowała w kierunku Królestwa Bożego, którego realizacje utrudniały inne cywilizacje obecne na terytorium Polski lub sąsiedztwie. Jednak walka nie jest jeszcze skończona o Państwo Boże. Bój bowiem trwa!!!!

  Hasła Bóg, Honor i Ojczyzna, określają nic innego, jak to, że źródłem wszelkiego istnienia jest Bóg, a więc także każdego Polaka i całego Narodu Polskiego oraz Ojczyzny (ojcowizny) Polaków - Polski.
  Honorem jest więc bronić Boga i jego skarbów ofiarowanym naszym ojcom, a więc wszystkiego co Bóg nam dał - czyli Ojczyzny - ojcowizny duchowej i materialnej należącej do Narodu Polskiego.

  DLATEGO BOGA I OJCZYZNY NALEŻY BRONIĆ Z HONOREM

  Katolik, służący w armii, winien czuć się powołanym przez Boga do spełnienia szczytnego obowiązku obrony Ojczyzny, a dalej całego świata, obrony pokoju, praworządności, wolności i godności wszystkich ludzi. Z miłości więc do Boga, bliźnich – Rodaków, oraz tego daru, jakim jest dla każdego z nas Boża Dzierżawa – Ojczyzna, słuszną jest rzeczą, iż rozpoczynając tę swoją posługę ofiaruje się Bogu poprzez złożenie przysięgi wojskowej. I choć każdy obywatel ma obowiązek bronić swej Ojczyzny, to jednak żołnierz w sposób szczególny powołany jest do tego zadania.
  Zobowiązując się do jednoznacznego wypełnienia swego posługiwania i dokonując tego zobowiązania wobec Boga pozwalam Stwórcy posługiwać się mną dla osiągnięcia Bożych celów, charakterystycznych dla mego powołania. Bóg zaś, przyjmując moje zobowiązanie, sam siebie oddaje w me ręce by udzielić mi hojnych łask, dla wypełnienia podjętych przeze mnie obowiązków. http://www.ordynariat.wp.mil.pl/pl/263_169.html

  A KTO TEGO NIE ROZUMIE, TO OD PRAWDZIWYCH POLAKÓW-KATOLIKÓW - OCZYWIŚCIE Z MIŁOŚCIĄ I PEDAGOGICZNIE - "MUSI DOSTAĆ PORCJĘ ODPOWIEDNIEJ WIEDZY, A GDY BĘDZIE TEMU JESZCZE PRZECZYŁ, TO NIESTETY FIZYCZNIE W "RYJ" ;) I DO OBOZU KONCENTRACYJNEGO DLA DEGENERATÓW ;)

  „Nie wolno sprzedawać ziemi (…), bo ziemia należy do Mnie, a wy jesteście u Mnie przybyszami i osadnikami” (Kpł 25, 23).
  Słowa te, nadzwyczaj ciekawe, często nie są zauważane przez czytających Biblię ani też przez tych, którym powierzono troskę o ziemie ojczyste. Bóg daje Izraelowi nową Ojczyznę. Nie daje jej jednak na własność. Dar ten winien być zwany raczej Bożą Dzierżawą, niźli własnością Izraela. Słowa te odnieść można nie tylko do biblijnego Izraela. Każdy naród otrzymał od Boga swą Dziedzinę – Ojczyznę. Nie jest ona jednak własnością danego narodu. Polska dana jest Polakom nie jako własność, lecz w dzierżawę, wciąż pozostając własnością Boga. Każdy naród, a zatem – również Polacy – otrzymują w Boże dziedzictwo, albo dzierżawę, swą Ojczyznę. Mają się nią opiekować i nią rządzić, aby właściwie wypełniwszy swą posługę okazali się godnymi osiągnąć dobra wieczne. Zgodne jest to z pouczeniem Jezusa:
  „Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?” (Łk 16, 12).
  Wypełnianie obowiązków wobec swej Ojczyzny, jako własności Bożej, a dla nas tylko „Bożej Dzierżawy”, ma znaczenie istotnej próby dla chrześcijanina. Jeśli w zarządzie tym Wielkim Bożym dobrem nie okażę się wiernym – jakże miałbym się upominać o te, które już na wieki mam otrzymać w Królestwie Niebieskim? Do jednych z najistotniejszych obowiązków wobec tej czcigodnej Bożej Dzierżawy należy jej obrona – tak przed zagrożeniami wewnętrznymi [To jednak jest głównym zadaniem Policji, która – jeśli właściwie ją rozumiemy – również, podobnie jak Armia ma być drogą do świętości. Ten problem wykracza jednak poza ramy naszych rozważań.], jak i przed zagrożeniami zewnętrznymi. Aby zatem właściwie wypełnić swe posłannictwo władze publiczne mają prawo i wręcz obowiązek (!) nałożyć na obywateli zobowiązania konieczne dla obrony narodowej [KKK 2310]. http://www.ordynariat.wp.mil.pl/pl/263_169.html

  KAŻDY WIĘC POLAK I POLKA MUSZĄ BYĆ ŻOŁNIERZAMI WOLNOŚCI W KATOLICKIEJ ARMII BOGA !!!!

  Raz ze względów naszych powinności wobec Boga, Kościoła, Narodu i Ojczyzny, a dwa ze względu na położenie naszego państwa.

  POLSKA DZIŚ CIERPI PRZEZ HEREZJE ŻYDÓW I POGAN!!!

  “Czy musisz wspomagać bezbożnego i miłować wrogów Pana? Przez to właśnie trwa nad tobą gniew Pański“. (2 Kr 19:2)

  Niech żyje Jezus Chrystus Król Polski i Wniebowzięta Królowa Polski.

  16 Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 17 Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście (1 List do Koryntian rozdz. 3 wers 16-17)
  Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist
  Odstąpcie ode mnie wszyscy parszywi heretycy, pomiocie diabelski, i zarazo dusz. Ze wstrętem brzydzę się wami, i z Kościołem Bożym wyklinam was.

  BUDUJMY ŚWIĘTE KATOLICKIE KRÓLESTWO POLSKIE, a nie ruchy, bo z ruchawek to są tylko bękarty ;)
  Władza duchowa narodu polskiego, więc narodowców, mieści się w Watykanie.
 • @circonstance 14:55:19 DEFINICJE
  //Proszę podać definicję prawdy dla prawa, oraz definicję i żródła dobra i zła. Bez tego nie ma państwa.
  Władza to odpowiedzialność za miliony ludzi, nie przemijająca moda na dzwony lub rurki.//

  Prawdą jest Bóg, Pocżątek i Koniec, JA JESTEM, KTÓRY JESTEM, Ja jestem Prawdą. Zatem Prawda została objawiona na stronach Biblii.

  Prawo nie jest bytem samoistnym, ale zależy od swego Suwerena, a nim jest Bóg. Znajomość tego co należy czynić wyjaśnia prawo (Dekalog) św. Tomasz z Akwinu. "Prawa sprzeczne z dekalogiem są bezprawiem" bł. Jan Paweł II

  Komunizm przeczył Bogu i życiu wolnych narodów, których do wolności wyzwolił Chrystus, lansując prymat materii nad duchem, ale jakieś elementy dobra pozostawiał w swojej ideologii. Nowa Lewica przeczy wszelkiej prawdzie, wszelkiemu istnieniu, wszelkiemu prawu i kwestionuje w ogóle byt, nawet przeczy istnieniu materii, a nie tylko istnieniu ducha. Nowa Lewica radykalnie przeczy dobru i radykalnie opowiada się po stronie Zła. Jest to już apogeum ducha obłędu. Rewolucja intelektualnie jest na wyczerpaniu. ZOSTAŁO IM JUŻ TYLKO ZBIOROWE SAMOBÓJSTWO!!! Do tego prowadzi duch czasu ludzi bez Ducha św.

  Spotkanie z ks prof T Guzem - Neokomunizm
  http://www.youtube.com/watch?v=N-LYSyxSWJw

  dr Żebrowski Komunizm ideologia, która wymordowała najwięcej ludzi
  http://www.youtube.com/watch?v=gdSfGf_iSHk
  Władza duchowa narodu polskiego, więc narodowców, mieści się w Watykanie.

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

ULUBIENI AUTORZY

więcej