Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
455 postów 1584 komentarze

W obronie cywilizacji łacińskiej przed bandytami i obłudnikami

Janusz Górzyński - Quis et deus? – KTÓŻ JAK BÓG! Discedite a me omnes pessimi haeretici, filii diaboli, et pestes animarum: vos detestor, et abominor, et cum Ecclesia Dei anathematizo. Jan kard. Bona O Cist

Moje komentarze

 • @ikulalibal 00:11:09
  Nie powiedziałem, że coś jest nieistotne!

  Proszę stawiać zarzuty wobec treści tekstu. Na tym polega merytoryczna dyskusja.
  Bernard Maciejowski – reformator Kościoła
 • @Rzeczpospolita 18:42:28
  Darek, Darek, znów Cię trzepie! Zastanawiają mnie Twoje antykatolickie urazy.

  Zaiste mógłbyś być konkurencją dla "PRAWDY", gdyby tylko ludzie chcieli ją kupować ;) Jednak złote czasy minęły dla terroru kłamstwa.

  Dodam tylko, że to żydobolszewizm niszczył krwawo Cerkiew a nie Towarzystwo Jezusowe.

  Poza tym cezaropoapistowska Cerkiew powstała na skutek schizmy z katolicyzmu a nie na odwrót !

  Protestantyzm natomiast czerpał pełnymi garściami z judaizmu rabinicznego a więc słusznym jest używać zwrotu żydoprotestanci, szczególnie do kalwinistów. Totalne odrzucenie kapłaństwa przez heretyków upodobnia ich do żydów.
  Protestanci nawet Biblię dopasowywali do kanonów żydowskich.
  Luter właśnie zeżydził Biblię czyli ją totalnie odkatolicyzował.
  Bernard Maciejowski – reformator Kościoła
 • @ikulalibal 17:12:28
  Nie przesadzał bym z określeniem "źródło". Źródło do czego ? Raczej jest to zalecana lektura, traktująca o tym: co o ówczesnej Rosji w Europie pisano. Nawet jeśli było to wynikiem zmowy pedalskiej, to tekst poszedł w świat i dlatego warto go znać.

  Każdy tekst należy czytać krytycznie. Zatem za Pańskie uwagi bardzo dziękuje.
  Bernard Maciejowski – reformator Kościoła
 • @von Finov 23:25:12
  Drogi Przyjacielu, boleję nad tym, że jesteś heretykiem, lecz błagam nie obrażaj Błogosławionej Dziewicy !

  To nie tylko moja Królowa, lecz całego Narodu Polskiego i główna patronka Polski.

  Ponadto sam narażasz się na gniew Nieba. Myślisz, że Syn Boży będzie obojętny na szyderstwa z Matki Słowa ?

  Oby dobry Bóg przemienił Ci serce i egzorcyzmował jęzor !

  Wiem, że nie wiesz co czynisz !
  Wojna hybrydowa w Kościele Chrystusa cz. 3
 • @von Finov 23:11:14
  //Syracha i Machabejskie to księgi deuterokanoniczne, nie mające autorytetu Słowa Bożego. Równie dobrze mógłbyś się powołać na Harego Portera.//

  Czyli jesteś Świadkiem Jehowy !?
  Wojna hybrydowa w Kościele Chrystusa cz. 3
 • @von Finov 21:20:01
  2 Mch 12, 40-45

  Syr 7,33

  2 Tm 1,18
  Wojna hybrydowa w Kościele Chrystusa cz. 3
 • @von Finov 23:36:01
  1. Pan Jezus przed wstąpieniem do nieba dał swoim uczniom nakaz głoszenia Ewangelii całemu światu i udzielania chrztu wszystkim narodom: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony; a kto nie uwierzy będzie potępiony» (Mk 16, 15-16); «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 18-20; por. także Łk 24, 46-48; J 17, 18; 20, 21; Dz 1, 8).

  Powszechna misja Kościoła rodzi się z nakazu Jezusa Chrystusa i urzeczywistnia w ciągu wieków przez głoszenie tajemnicy Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz tajemnicy wcielenia Syna jako wydarzenia niosącego zbawienie całej ludzkości. To właśnie stanowi podstawową treść chrześcijańskiego wyznania wiary: «Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie» 1.
  https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/dominus_iesus.html
  Reakcja Kościoła na próbę rozsadzenia go od wewnątrz!
 • @von Finov 23:36:01
  Quote-alpha.png Istnieje zatem jeden Kościół Chrystusowy, który trwa /(łac.) subsistit/ w Kościele katolickim rządzonym przez Następcę Piotra i przez biskupów w łączności z nim[10]. Kościoły, które nie będąc w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim, pozostają jednak z nim zjednoczone bardzo ścisłymi więzami, jak sukcesja apostolska i ważna Eucharystia, są prawdziwymi Kościołami partykularnymi[11]. Dlatego także w tych Kościołach jest obecny i działa Kościół Chrystusowy, chociaż brak im pełnej komunii z Kościołem katolickim, jako że nie uznają katolickiej nauki o prymacie, który Biskup Rzymu posiada obiektywnie z ustanowienia Bożego i sprawuje nad całym Kościołem. Natomiast Wspólnoty kościelne, które nie zachowały prawomocnego Episkopatu oraz właściwej i całkowitej rzeczywistości eucharystycznego misterium[12], nie są Kościołami w ścisłym sensie; jednak ochrzczeni w tych wspólnotach są przez chrzest wszczepieni w Chrystusa i dlatego są w pewnej wspólnocie, choć niedoskonałej, z Kościołem[13] (Dominus Iesus, 17).
  Reakcja Kościoła na próbę rozsadzenia go od wewnątrz!
 • @von Finov 21:20:01
  Zajrzyj do Księgi Machabejskiej i sprawdź co uczynił Juda Machabeusz po śmierci swoich żołnierzy ?
  Wojna hybrydowa w Kościele Chrystusa cz. 3
 • @von Finov 18:02:42
  Kościół nie jest korporacją, lecz organizmem, Mistycznym Ciałem Chrystusa. Kościół jest hierarchiczny z woli Chrystusa Pana.

  Kościół

  KKK 748 "Chrystus jest światłem narodów; obecny Święty Sobór, zgromadzony w Duchu Świętym, gorąco pragnie oświecić wszystkich ludzi Jego jasnością promieniującą na obliczu Kościoła, głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu". Tymi słowami rozpoczyna się Konstytucja dogmatyczna o Kościele Soboru Watykańskiego II. Sobór wskazuje w ten sposób, że artykuł wiary o Kościele całkowicie zależy od artykułów dotyczących Jezusa Chrystusa. Kościół nie ma innego światła niż światło Chrystusa. Według obrazu drogiego Ojcom Kościoła jest on podobny do księżyca, którego całe światło jest odbiciem światła słońca.

  Kościół – Ciało Chrystusa

  KKK 805 Kościół jest Ciałem Chrystusa. Przez Ducha Świętego i Jego działanie w sakramentach, przede wszystkim w Eucharystii, Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, tworzy wspólnotę wierzących jako swoje Ciało.

  KKK 806 W jedności tego Ciała istnieje różnorodność członków i funkcji. Wszystkie członki są złączone jedne z drugimi, a szczególnie z tymi ludźmi, którzy cierpią, są ubodzy i prześladowani.

  KKK 807 Kościół jest Ciałem, którego Chrystus jest Głową: Kościół żyje dzięki Niemu, w Nim i dla Niego; Chrystus żyje z Kościołem i w Kościele.

  KKK 787 Od początku Jezus włączył swoich uczniów do swojego życia (Por. Mk 1, 16-20; 3, 13-19.; objawił im tajemnicę Królestwa (Por. Mt 13, 10-17.; dał im udział w swoim posłaniu, w swojej radości (Por. Łk 10,17-20. i w swoich cierpieniach (Por. Łk 22, 28-30). Jezus mówi o jeszcze głębszej komunii między Nim i tymi, którzy pójdą za Nim: "Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was... Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami" (J 15, 4-5). Zapowiada także tajemniczą i rzeczywistą komunię między swoim i naszym ciałem: "Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim" (J 6, 56).

  http://www.teologia.pl/m_k/kkk1k09.htm
  Reakcja Kościoła na próbę rozsadzenia go od wewnątrz!
 • @von Finov 13:17:20
  Intencje mszalne, o jakich piszesz, są konieczne na podstawie woli samego Chrystusa Pana, który nakazał nam modlić się za żywych i umarłych.

  Zaiste sakramenty są środkami zbawczymi, lecz mogą się zdarzać mankamenty w trakcie ich przyjmowania. One podlegają osądowi Pana Boga. Są tajemnice, które zna wyłącznie Bóg. Wierzę, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym.

  "Przeszłość swoją Pani Boże oddaje Twemu miłosierdziu, teraźniejszość Twojej miłości a przyszłość Twojej opatrzności" św. o. Pio
  Wojna hybrydowa w Kościele Chrystusa cz. 3
 • @von Finov 13:04:49
  //Wyobraź sobie Pana Jezusa Chrystusa w sutannie! W czasie obłóczyn wspólnota seminaryjna i rodziny oraz przyjaciele alumnów kursu //

  Otóż mogę sobie to wyobrazić, albowiem niewidzialną głową Kościoła jest sam Jezus Chrystus, Pan panów i Król królów. Prawdziwy Król może chodzić w takim stroju jakim zechce. Zatem i w papieskim.

  Teologia również nas naucza, że niewidzialną głową każdej parafii także jest sam Jezus Chrystus.
  Stąd strój proboszcza, zwłaszcza liturgiczny, ukazuje nam majestat samego Jezusa Króla i Najwyższego Kapłana.
  Reakcja Kościoła na próbę rozsadzenia go od wewnątrz!
 • @von Finov 22:08:49
  To w Watykanie są jakieś...praktyki?
  To...przecież...stolica..piotrowa!!!


  Praktyki...na...czeladnika,..mistrza,...etc....TO...SĄ...U...MASONÓW!
  Reakcja Kościoła na próbę rozsadzenia go od wewnątrz!
 • @von Finov 16:16:29
  "Panie biblijny" otóż ostatecznie ewangelie były spisane od 50 roku czyli jako pierwsza ew. św. Marka a jako ostatnia ew. św. Jana pod koniec I wieku, a zdaniem innych nawet na początku II wieku. Ewangelie Mateusza i Łukasza były spisane pomiędzy tymi periodami.
  Kanon Biblii natomiast został ustalony na soborze nicejskim, zaś Wulgata została przyjęta w ostatecznym składzie katolickiego Pisma św. na soborze trydenckim a więc w wieku XV.

  To Kościół określał co jest kanoniczne i wchodzi w skład Biblii a nie na odwrót jak Pan sugeruje.

  Do pozostałych kwestii się nie odnoszę, albowiem polemika ze zdaniami fałszywymi nie ma sensu.

  "Panu biblijnemu" natomiast pragnę zwrócić uwagę na to, że zarówno "Dzieje Apostolskie" jak i listy św. Pawła dokładnie..ilustrują..zmagania Kościoła z żydami i gnostykami, a także problem Kościoła z montanistami (herezja frygijska) pokazuje jak groźnymi zwodzicielami byli charyzmatycy.
  Zatem nic co nowe nie wydaje się takie nowe. Raczej diabeł odgrzewa stare kasztany.
  Reakcja Kościoła na próbę rozsadzenia go od wewnątrz!
 • @leoparda 15:55:37 polecam
  http://www.radiomaryja.pl/multimedia/rozmowy-niedokonczone-duchowa-kondycja-europy-cz-i/
  ROZMOWY NIEDOKOŃCZONE: DUCHOWA KONDYCJA EUROPY CZ.I
  red. Grzegorz Górny / Radio Maryja
  Wojna hybrydowa w Kościele Chrystusa cz. 3
 • @Lotna 04:39:27
  Martwię się tylko o pamięć dla monarchii z Bożej Łaski! Bo o masońskie monarchie się w ogóle nie martwię ! Masońskie bowiem małpują tylko monarchie oraz misje i cele monarchii i czynią to dokładnie tak samo jak szatan,który jest małpą Pana Boga.

  Rozbawiły mnie natomiast reakcje dworu Gotha, który został zszokowany zachowaniami Amerykanów. Póki Pani nie obejrzy filmiku na oryginalnej stronie, to nie zrozumie Pani nigdy przesłania z tegoż tekstu.
  America first
 • DAŁEM 5
  Dokładnie tak jest jak Pan napisał !
  Ślub u Windsorów ciosem w Nowy Porządek Świata (NWO)?
 • @Lotna 19:51:02
  //Niby o sekciarstwe w USA, ale potępia, jak niektórzy polscy księża, nacjonalizm.

  Niby krytykuje jakiegoś pastora, ale na czerwono podkreśla syjonistyczną propagandę, którą karmi się chrześcijan na całym świecie, że Izrael "jest dowodem na wypełnienie przez Boga obietnicy przywrócenia narodowi ziemi obiecanej"//

  Czy Pani kiedykolwiek przeczytała katolicką Biblię oraz katolicki komentarz biblijny ?

  W katolicyzmie obowiązuje zasada, że w centrum wszechświata jest Chrystus Król a nie Izrael. Czy Pani odróżnia Stwórcę od stworzenia ? Dlatego America first jest herezją,gdyż...NAJWAŻNIEJSZY....JEST...BÓG....I....KRÓLESTWO...BOŻE!!!
  America first
 • @Lotna 16:55:02
  NAPISAŁA PANI;

  //""Ślub brał nie tylko któryś tam w kolei następca tronu, ale też czarnoskóra amerykańska aktorka serialowa."

  Każdy rasista twierdzi, że nawet kropla czarnej krwi czyni murzyna. Panie Górzyński, proszę założyć okulary, bo z pewnością tak czarny kolor nie wygląda, a ta amerykańska aktorka serialowa jest równie czarnoskóra, co biała. //

  TYLKO, ŻE ZAMIESZCZONE PRZEZE MNIE INFORMACJE NIE OBEJMOWAŁY KWESTII MURZYŃSKOŚCI ANI RAS, LECZ ETYKIETY I SMAKU ORAZ DEGRADACJI MONARCHII PRZEZ KOLEJNY MEZALIANS POPEŁNIONY ZAPEWNE PO TO, ABY ODNOWIĆ KREW W KLANIE! (Dodanie nowej krwi, aby uniknąć deformacji genetycznych).

  Poza tym była mowa o tym, że dynastia Wettynów Schlezwik Holstein Gotów podmieniła wszystkie dynastie w Europie i je zmasoniła.
  America first
 • @Lotna 19:51:02
  Bingo!

  Z małą korektą, do tego co Pani napisała, bo Izraelici to nie Izraelczycy. Różnica jest taka jak między Prusami a Prusakami. Państwo Izrael nie ma nic wspólnego z biblijnym Izraelem. Izrael jako naród liturgiczny był sprzymierzony z Jahwe, lecz potem zerwał przymierze z Bogiem i nawet nie rozpoznał Syna Człowieczego i dopuścił się bogobójstwa i słuzyć zaczął demonom i antychrystowi. Zresztą w Ewangelii Mateusza i Jana jest mocna mowa Jezusa do żydów będących pod wpływami faryzeuszów, sadyceuszów i herodian; "WY JESTEŚCIE Z KŁAMSTWA I Z DIABŁA".

  Już nie Lucyfer ale Lucyper. Lucyfer był serafinem niosącym światło, lecz gdy wypowiedział sławetne non serviam, czyli nie będę służył, to spadł strącony z nieba do piekła i stał się Lucyperem czyli niosącym ciemność.

  Po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej przez Tytusa, zwłaszcza po synodzie rabinów w Yavne nastąpił proces odbiblijnienia żydostwa oraz rabinizacji, talmudyzacji i kabalizacji tej wspólnoty zorganizowanej wokół synagog. "Synagogi żydowskie to siedlisko demonów, teatr i jaskinia zbójców"św. Jan Chryzostom doktor Kościoła

  Transformacja judaizmu biblijnego w talmudyczny - Piotr Urbański
  https://www.youtube.com/watch?v=Z8GNy5euP_0

  Talmud czy Biblia ks. prof. Michał Poradowski
  http://wsercupolska.org/przeczytaj/Ks.%20prof.%20Michal%20Poradowski%20Talmud%20czy%20Biblia.pdf


  Naród, który ma błędne pojęcie Boga ma zły rząd, złe państwo i złe prawa. (Hegel)

  Ks. prof. Tadeusz Guz Hańba oszczerczego Izraela
  https://www.youtube.com/watch?v=RGOA7EYZNx4&app=desktop
  Ks. prof. Tadeusz Guz Przemilczana prawda o współudziale Żydów w holokauście
  https://www.youtube.com/watch?v=bM-TKDWLmKM
  America first

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ULUBIENI AUTORZY

więcej